NYABMWX5 fort­sät­ter att växa

BMW fort­sät­ter att sat­sa på si­na su­var som nu­me­ra ut­görs av X1, X2, X3, X4, X5, X6 och snart även X7. Men in­nan vi får se X7 i sin ful­la prakt är det nu dags för en helt ny ge­ne­ra­tion X5.

Bil - - FRAMVAGNEN -

På läng­den mä­ter G05-ge­ne­ra­tio­nen av X5 492,2 cen­ti­me­ter vil­ket in­ne­bär att den är 3,6 cen­ti­me­ter läng­re än sin fö­re­gång­a­re, F15-ge­ne­ra­tio­nen. Med 200,4 cen­ti­me­ter på bred­den är den dess­utom 6,6 cen­ti­me­ter bre­da­re och med 174,5 cen­ti­me­ter är den 1,9 cen­ti­me­ter hög­re än ti­di­ga­re. Även ax­elav­stån­det har ökat – 297,5 cen­ti­me­ter är 4,2 cen­ti­me­ter läng­re än hos ge­ne­ra­tion F15. Det in­ne­bär att över­häng­en är nå­got kor­ta­re än ti­di­ga­re.

Som till­val finns en tred­je sä­tes­rad som ger plats åt yt­ter­li­ga­re två åkan­de.

In­te­ri­ö­ren är gans­ka ty­pisk för BMW men har till ut­se­en­det mo­der­ni­se­rats en hel del. Bland an­nat har in fo­ta in ment skär­men fått en än mer fram­trä­dan­de roll med en del­vis för­e­ning med mä­tar­hu­set. Skär­men är på 12,3 tum, sam­ma stor­lek som mä­tar­hu­sets skär­my­ta.

Fy­ra oli­ka mo­to­ral­ter­na­tiv pre­sen­te­ras i dags­lä­get, två ben­si­na­re och två di­es­lar där samt­li­ga är kopp­la­de till åt­taste­ga­de Steptro­nic-au­to­mat­lå­dor och xdri­ve-fyr­hjuls­drift samt är ut­rus­ta­de med par­ti­kel­fil­ter och av­gas­gravs an­pas­sa­de en­ligt se­nas­te EURO6D-TEMP.

X5 xdri­ve40i bju­der på en rak ben­sin­sexa på 3,0 li­ter som pres­sar ur sig 340 häst­kraf­ter och 450 newton­me­ter.

X5 xdri­ve50i, som in­te är ak­tu­ell här i Eu­ro­pa, har en ben­sin­dri­ven V8 på 4,4 li­ter och 462 häst­kraf­ter.

På die­selsi­da närinstegs al­ter­na­ti­vet X 5 xdri­ve30d med en rak sexa på 3,0 li­ter, 265 häst­kraf­ter och 620 new ton­me­ter. Det stör­re die­se­lal­ter­na­ti­vet är en M Per­for­man­ce-bil; X5 M50d har även den en rak sexa på 3,0 li­ter men med 400 häst­kraf­ter och 760 newton­me­ter som tillå­ter 0-100-sprin­ter på 5,2 se­kun­der och be­grän­sad topp­farts kör­ning­ar på 250 km/h. 0,68 li­ter per mil sägs den vil­ja ha vid blan­dad kör­ning vil­ket mot­sva­rar 179 gram per kilo­me­ter.

X5 xdri­ve40i kos­tar från 672 800 kro­nor och X5 xdri­ve30d från 659 800 kro­nor. Har man ex­tra tjockt lä­der kanske kli­vet upp till 894 800 kro­nor, som är pri­set för X5 M50d, är mer pas­san­de. Mark­nads­lan­se­ringe när­pla­ne­rad till no­vem­ber må­nad 2018.

Nju­rar­na har växt även de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.