Ljuv­lig ju­bi­lar

1998 av­täck­tes Audi TT för förs­ta gång­en och för att fi­ra dess tju­go­år­sju­bi­le­um släp­per Audi en ny-gam­mal ver­sion i be­grän­sad upp­la­ga.

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: SEBASTIAN FRÖ­BERG FO­TO: AUDI

Den förs­ta ge­ne­ra­tio­nen Audi TT vi­sa­des 1998 i In­gol­stadt. Den fick sin be­skär­da del av bå­de ris och ros. Kö­re­gen­ska­per­na fick även de blan­da­de re­cen­sio­ner, vis­sa tyck­te att den var fullt till­räck­ligt snabb och ha­de ett sä­kert vägupp­trä­dan­de, me­dan and­ra tyck­te att den var all­de­les för tung och att den un­der­styr­de mer än en skrid­sko­å­ka­re, för att ci­te­ra Je­re­my Clark­son.

Oav­sett det­ta fick bi­len myc­ket upp­märk- sam­het och med ti­den tyck­tes de ne­ga­ti­va åsik­ter­na ham­na allt läng­re ut i pe­ri­fe­rin. I dag ser den sto­ra ma­jo­ri­te­ten till­ba­ka på den förs­ta Audi TT med gläd­je. In­te minst den ska­ra jour­na­lis­ter som står här i den sva­la in­du­stri­lo­ka­len och storögt be­skå­dar den mörk­gråa TT Ro­ads­ter som står fram­för oss. Al­la är även eni­ga om att bi­len är en rik­tig ikon för Audi.

För att un­der­stry­ka fram­gång­ar­na hos TT Ro­ads­ter har det till­ver­kats en ny TT Ro­ads- ter – TT 20 ye­ars. Till­verk­ning­en be­grän­sas till en­dast 999 ex­em­plar.

Bi­len kom­mer i fär­ger­na Ar­row gray och Na­no gray. In­si­dan är även den in­spi­re­rad av den förs­ta ge­ne­ra­tio­nens TT, ex­klu­sivt nap­pa­lä­der i Moc­ka­sin-brunt med kon­tras­te­ran­de Pa­nu­ka-söm­mar.

Ut­ströss­lat finns även em­blem med ”TT 20 ye­ars” in­gra­ve­rat. Ju­bi­le­ums­bi­len är även ut­rus­tad med spe­ci­al­de­sig­na­de av­gasut­blås i borstat stål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.