SE­AT TARRACO TASSAR MOT PRE­MIÄR

Bil - - FRAMVAGNEN -

Vår spi­onfo­to­graf har lyc­kats fånga Se­ats nya suv Tarraco på bild när den tes­tas på Nür­bur­gring. På bil­der­na ser vi med tyd­lig­het att det hand­lar om en stör­re mo­dell än bå­de Aro­na och Ateca. Tarraco är näm­li­gen Se­ats mot­sva­rig­het till Sko­das störs­ta suv Ko­diaq. De bå­da mo­del­ler­na kom­mer att de­la myc­ket sinse­mel­lan, dock in­te ut­se­en­det i fram­för allt fron­ten, bakän­den och det in­te­ri­ö­ra ut­fö­ran­det.

Mo­tor­ut­bu­det till Tarraco kom­mer att bli iden­tiskt el­ler väl­digt snar­likt det som finns till Ko­diaq, det vill sä­ga ben­sin- och die­sel­mo­to­rer som kan kom­bi­ne­ras med an­ting­en fram- el­ler fyr­hjuls­drift. Vi miss­tän­ker att Se­at kom­mer att pre­sen­te­ra Tarraco på bil­sa­long­en i Pa­ris i ok­to­ber och att för­sälj­ning­en på­bör­jas strax där­ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.