DS3 CROSSBACK BLIR ELBIL

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu för­be­reds DS3 Crossback för pre­miä­ren 2019 på as­falt. DS3 Crossback blir den förs­ta bi­len från Psa-grup­pen som kom­mer att an­vän­da sig av den nya platt­for­men CMP. Bok­stä­ver­na står för Com­mon Mo­du­lar Plat­form och kom­mer att an­vän­das till de mind­re bi­lar­na i Psa-grup­pen- Platt­for­men är fram­ta­gen i sam­ar­be­te med ki­ne­sis­ka Dong­feng. Platt­for­men kom­mer att an­vän­das även för Peu­geot 208 och den är an­pass­nings­bar för el­driv­na bi­lar, då kal­las den E-CMP. DS3 Crossback tros bli den förs­ta ut med den­na och kom­mer då som ren elbil. Of­fi­ci­el­la do­ku­ment som vi ta­git del av be­rät­tar om en 113 häst­kraf­ter stark el­mo­tor som med ett 50 kwh-bat­te­ri ska ge en räck­vidd på 45 mil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.