”Ska vi åka mer bil? Ja, för an­nars får vi in­te mat för da­gen. Cy­keln är för­stås ett al­ter­na­tiv. För Wil­li­am Ols­son och hans Mil­jö­par­ti. Men in­te för mig.”

Bil - - FRAMVAGNEN - RO­BERT COL­LIN ro­bert.col­lin@af­ton­bla­det.se

En dag i vå­ras, den 14 mars lä­ser jag i Norr­tel­je Tid­ning en tweet av mil­jö­par­tis­ten Wil­li­am Ols­son. Han skri­ver: ”Vis­sa de­lar av Norrtälje stad bor­de bli bil­fria mil­jö­zo­ner året runt. Vi har in­te råd med att för­gif­ta de som bor i vå­ra stä­der.”

Jag goog­lar och ser att Wil­li­am Ols­son är ord­fö­ran­de för MP i Norrtälje.

Den 22 mars skri­ver jag i Af­ton­bla­det att det nu ska bli möj­ligt att in­fö­ra mil­jö­zo­ner med förbud mot die­sel­bi­lar i Sve­ri­ge. Och näm­ner att ”Till och med i lil­la Norrtälje vill Mil­jö­par­ti­et in­fö­ra die­sel­för­bud.”

Det ir­ri­te­rar grupple­da­ren för Mil­jö­par­ti­et i Norrtälje, Ingrid Lan­din. Hon mej­lar mig den 4 april:

”Igår fick jag in­for­ma­tion om att du i en ar­ti­kel gäl­lan­de mil­jö­zo­ner skri­vit ’till och med i lil­la Norrtälje vill mp in­fö­ra mil­jö­zo­ner’. Jag är kom­mu­nal­råd och grupple­da­re för mp i Norrtälje och frå­gan har över hu­vud ta­get in­te dis­ku­te­rats in­ternt och det är in­te ak­tu­ellt med mil­jö­zo­ner i Norrtälje. Den här upp­gif­ten har or­sa­kat en ony­an­se­rad de­batt i Norrtälje. Det är helt fel­ak­ti­ga upp­gif­ter. Vill ha ett svar från dig var­i­från du hört det här el­ler är det en­bart nå­got du själv spe­ku­le­rat kring.”

Den 9 april skri­ver jag en krö­ni­ka i Af­ton­bla­det om Wil­li­am Ols­son, om hans par­ti­kam­rat Da­ni­el Helldén som är tra­fik­bor­gar­råd i Stock­holm och som vill in­fö­ra die­sel­för­bud så fort som möj­ligt, om mil­jönyt­tan och kost­na­der­na för dem som i god tro köp­te en ny mil­jö­klas­sad die­sel­bil för ett par år se­dan och som nu in­te ska få kö­ra in i Stock­holm med den. Kanske in­te ens in i Norrtälje.

Jag av­slu­tar min text i Af­ton­bla­det: ”för Mil­jö­par­ti­et gäl­ler and­ra reg­ler. Nya var och varan­nan vec­ka. Omöj­ligt att ve­ta vad par­ti­ets troll­fa­bri­ker ska hit­ta på här­näst.”

I Norr­tel­je Tid­ning går de­bat­ten vi­da­re. Den 24 april skri­ver Wil­li­am Ols­son ett in­lägg som är så osak­ligt, så okun­nigt, och så in­si­nu­ant. Jag kan in­te ci­te­ra al­la dum­he­ter, men någ­ra kan jag ju näm­na.

Wil­li­am Ols­son skri­ver att: ”(...) die­sel­fria zo­ner i Norrtälje (...) är in­te nå­got jag dri­ver ifall in­te luf­ten blir skad­lig och en häl­so­risk”.

Men det var ju just det Wil­li­am Ols­son skrev i sin tweet den 14 mars. Att Norrtälje bor­de få bil­fria mil­jö­zo­ner för att luf­ten är så då­lig att den för­gif­tar dem som bor där.

Wil­li­am Ols­son kal­lar mig för öv­rigt ­mo­torsport­jour­na­list i sin de­battar­ti­kel. Kanske för att han tyc­ker att mo­torsport är än­nu fu­la­re, far­li­ga­re och gif­ti­ga­re än själ­va bi­len. Som ju är mitt yr­ke att skri­va om. Och han är upp­rörd över att jag kal­lat ho­nom troll­fa­brik. Men jag har ald­rig skri­vit om mo­torsport. Och jag har ald­rig kal­lat Wil­li­am Ols­son troll­fa­brik. Men mi­na far­hå­gor om Mil­jö­par­ti­ets för­hål­lan­de till san­ning­en och par­ti­ets troll­fa­bri­ker ge­ne­rellt tycks ju stäm­ma.

Wil­li­am Ols­son skri­ver ock­så att: ”(... ) san­ning­en ly­ser med sin från­va­ro när Ro­bert Col­lin (...) slåss mot vä­der­kvar­nar (...)” och upp­ma­nar al­la lä­sa­re att stäl­la mig fy­ra frå­gor.

Här är Wil­li­am Ols­sons frå­gor och mi­na svar. 1. Vad ser du för ut­veck­ling av bi­lis­men i fram­ti­den?

– Bi­lis­men kom­mer att öka, vad man än tyc­ker om den sa­ken. Tar vi Norrtälje kom­mer tra­fi­ken till de nya bo­stä­der­na i ham­nen (och i he­la Norrtälje) att bli ex­tremt be­svär­lig ef­tersom da­gens och mor­gon­da­gens fa­mil­jer in­te nö­jer sig med en halv bil per hus­håll som Mil­jö­par­ti­et räk­nar med.

2. Hur lö­ser vi kli­mat­för­änd­ring­ar­na?

– Vi? Jag gis­sar att Wil­li­am Ols­son me­nar vi i Norrtälje. Och då är jag fak­tiskt svars­lös. Det blir jät­tesvårt! Och skul­le Wil­li­am Ols­son me­na vi i Sve­ri­ge blir det in­te myc­ket lät­ta­re. Men jag skul­le sä­ga att die­sel­bi­lar, som släp­per ut 20 till 30 pro­cent mind­re CO än en ben­sin­bil är en bra start. I syn­ner­het som vi i Sve­ri­ge nu­me­ra kan tan­ka bio-die­sel, som på­ver­kar kli­ma­tet li­ka li­te som den eta­nol Mil­jö­par­ti­et vur­ma­de för ti­di­ga­re. Och att pro­ble­met med kvä­ve­ox­i­der (NOX) är löst in­om två, tre, år. El-bi­lar kom­mer in­te att slå ige­nom de när­mas­te tju­go åren. Bat­te­ri­er­na är för dy­ra, för in­ef­fek­ti­va och myc­ket av den ko­bolt som be­hövs i bat­te­ri­er­na grävs fram av barn­ar­be­ta­re i Kon­go. Om de in­te be­gravs när de­ras pri­mi­ti­va gru­va fal­ler ihop dör de av för­gift­ning. El-bi­len är re­dan i dag ett al­ter­na­tiv för dem som kör kor­ta sträc­kor och har råd. För de fles­ta är den för dyr och för då­lig. För bar­nen i Kon­go di­rekt livs­far­lig.

3. Vad för stads­bild ser du fram­för dig?

– Jag ser ett Norrtälje som tvärt emot Wil­li­am Ols­sons dröm­mar om en ”stad där män­ni­skor får plats, med fler grö­na om­rå­den, med konstut­tryck i of­fent­lig­he­ten och kanske till och med ro­man­tis­ka pro­me­na­der” i stäl­let blir mer och mer tätt­be­byggt. Där snart al­la grön­om­rå­den och and­ra öpp­na ytor er­satts med på tok för sto­ra fler­fa­miljs­hus med dy­ra bo­stads­rät­ter, där hu­sen i ham­nen lig­ger så nä­ra kaj­kan­ten att man ris­ke­rar att ram­la i vatt­net när man går ut­an­för dör­ren, där köpla­dor­na ut­an­för stan blir fler och fler sam­ti­digt som stads­kär­nan ut­ar­mas. Där Bil­te­ma fick kom­mu­nens för­tro­en­de att häl­sa be­sö­ka­re väl­kom­na med sin över­di­men­sio­ne­ra­de skylt, där allt fler mås­te ta bi­len för att kun­na kö­pa mat för da­gen.

4. Ska vi åka mer bil?

– Ja, för an­nars får vi som jag just skrev in­te mat för da­gen. Och vi kan in­te åka och häl­sa på mor­mor i Värm­land, in­te åka till som­mar­stu­gan, in­te till fjäl­len. Cy­keln är för­stås ett al­ter­na­tiv. För Wil­li­am Ols­son och hans Mil­jö­par­ti. Men in­te för mig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.