Cer­nitol Novum kan hjäl­pa män med prosta­ta­besvär

Fre­kven­ta träng­ning­ar, svå­rig­he­ter att kis­sa och ef­ter­dropp or­sa­ka­de av en godar­tad prosta­ta­för­sto­ring är van­li­ga pro­blem för många män över 50 år. Men prosta­ta­besvä­ren be­hö­ver in­te sty­ra och be­grän­sa till­va­ron. Med Cer­nitol kan du er­hål­la god hjälp mot d

Bil - - FRAMVAGNEN -

MÅNGA MÄN be­svä­ras av fre­kven­ta träng­ning­ar så­väl dag som natt, svå­rig­he­ter att kis­sa med en käns­la av ofull­stän­dig blå­stöm­ning samt ir­ri­te­ran­de ef­ter­dropp. Of­ta be­ror pro­ble­men på en för­sto­rad prosta­ta. För många re­sul­te­rar det i så­väl störd natt­sömn som en evig jakt ef­ter närms­ta to­a­lett. Pro­ble­men upp­fat­tas of­ta som en na­tur­lig del av åld­ran­det och nå­got man får le­va med i det tys­ta. En­dast ett få­tal män väl­jer där­för att be­hand­la si­na symp­tom idag, trots att ef­fek­tiv be­hand­ling finns.

I Sve­ri­ge be­räk­nas minst 25 pro­cent av al­la män mel­lan 55–75 år ha så myc­ket be­svär på grund av godar­ta­de för­änd­ring­ar i prostatan att de be­hö­ver en ak­tiv me­di­cinsk be­hand­ling. Cer­nitol Novum är god­känt som ett re­cept­fritt växt­ba­se­rat lä­ke­me­del i Sve­ri­ge för be­hand­ling av godar­tad prosta­ta­för­sto­ring.

– Cer­nitol gör blå­stöm­ning­en lät­ta­re och to­a­lett­be­sö­ken fär­re, be­rät­tar Ken Ti­ne­bo, VD på Cer­nel­le. Cer­nitol har fun­nits på mark­na­den i över 60 år och med mer än 50 mil­jo­ner dygns­do­ser per år är Cer­nitol ett av värl­dens mest an­vän­da lä­ke­me­del vid godar­ta­de prosta­ta­besvär. Ny­li­gen god­kän­des Cer­nitol för be­hand­ling av godar­tad prosta­ta­för­sto­ring i Frank­ri­ke och må­let är att kun­na nå ut till än­nu fler.

– Vi vill att Cer­nitol ska va­ra en na­tur­lig ru­tin och hjälp i var­da­gen, som lind­rar prosta­ta­besvä­ren och ger män en bätt­re var­dag och ett fri­a­re liv, sä­ger Ken Ti­ne­bo.

BLI VÄN MED DIN PROSTA­TA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.