Al­la bonus­bi­lar 2018

Från och med den förs­ta ju­li höj­des mil­jö­bonu­sen kraf­tigt på bå­de el­bi­lar och ladd­hy­bri­der. Till och med gas­bi­lar fick en pre­mie och nu kan ladd­hy­bri­der änt­li­gen bli lön­sam­ma!

Bil - - KONSUMENT - TEXT: MI­KAEL STJERNA

Ny­li­gen in­för­des nya skat­te­reg­ler i Sve­ri­ge och för­änd­ring­ar­na kom­mer att bli sto­ra. Renod­la­de el­bi­lar får bonu­sen höjd från 40 000 kro­nor till 60 000 kro­nor. Men även ladd­hy­bri­der får ökad bonus. Da­gens fas­ta bonus på 20 000 kro­nor blir ef­ter halv­års­skif­tet dif­fe­ren­ti­e­rad- ef­ter kol­di­ox­id­ut­släp­pet. BMW i3 med räck­vidds­för­läng­a­re får re­kord­höga 49 200 kro­nor i bonus! Dess­utom får du ra­batt på för­månsvär­det.

Ladd­hy­bri­der at­trak­ti­va

Elekt­ri­fi­e­ringstren­den kom­mer där­för att för­stär­kas i höst. Mest at­trak­ti­va kom­mer de pris­vär­da och flex­ib­la ladd­hy­bri­der­na att va­ra. De har re­dan i dag så­da­na prislap­par att de fram­står som de smar­tas­te va­len i si­na mo­dell­pro­gram. Yt­ter­li­ga­re pris­sänk­ning­ar lär in­te be­hö­vas, så länge sta­ten fort­sät­ter skju­ta till bonus­peng­ar.

Kia Ni­ro Plug-in för 299 900 kro­nor är en så­dan spjut­spets som sät­ter rib­ban på ladd­hy­brid­mark­na­den. Volkswagen Passat GTE ladd­hy­brid är i dag den mest sål­da Passat-mo­del­len, och säljs till ett kam­panjpris på 399 900 kro­nor. Med ett bra in­köps­pris be­hö­ver man in­te oroa sig för vär­de­minsk­nings­för­lus­ten.

El­bi­lar har in­te va­rit li­ka ef­ter­trak­ta­de än så länge. Grun­den är att vi än­nu in­te har ta­git kli­vet in i el­bil­sam­häl­let. Det är helt en­kelt fort­fa­ran­de svårt att lång­kö­ra en elbil. Men den nya el­bils­bonu­sen kom­mer att gö­ra det mer at­trak­tivt att in­ve­ste­ra i en elbil. 60 000 kro­nor i bonus be­ty­der att sta­ten be­ta­lar över en fjär­de­del av pri­set på Smart For­two Electric, i dag lan­dets bil­li­gas­te elbil för 221 900 kro­nor. Ef­ter bonu­sen är mer­kost­na­den in­te mer än vad Smart-fö­ra­ren kan spa­ra in på bränslet på någ­ra år.

Myc­ket på gång

Men sam­ti­digt som ut­bu­det av el­bi­lar och ladd­hy­bri­der är stör­re än nå­gon­sin, är det än­då be­grän­sat. Det hän­der myc­ket 2018 och kom­mer att hän­da än­nu mer 2019 och 2020. Pris­ut­veck­ling­en och bat­te­ri­ut­veck­ling­en de när­mas­te året för­vän­tas bli dras­tisk.

Det är en po­si­tiv ut­veck­ling som ta­lar för el­bi­len – men kan sam­ti­digt ock­så va­ra en an­led­ning till att hål­la i plån­bo­ken. Att kö­pa en dyr elbil kan kos­ta myc­ket i form av andra­hands­vär­des­för­lust när det finns ny­a­re och mo­der­na­re al­ter­na­tiv som kon­kur­re­rar ut den gam­la bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.