AUDI A6 AVANT TDI QUATTRO 2011-2018

Bil - - BEGAGNAT -

Audi A6 Avant av fjär­de ge­ne­ra­tion (C7) ha­de pre­miär un­der 2011. 2015, på Pa­ris­sa­long­en, fick den ett an­sikts­lyft som in­ne­fat­ta­de en till­put­sad ex­te­ri­ör med bland an­nat nya Matrix LED lam­por i fron­ten. In­vän­digt fick de be­fint­li­ga mo­to­rer­na en ge­nom­gång, upp­da­te­rad ef­fekt och läg­re ut­släpps­vär­den. Tek­ni­ken upp­da­te­ra­des och Au­dis MMI in­fo­tain­ment­sy­stem fick den se­nas­te pro­gram­va­ran och 4G upp­kopp­ling.

En av de mest ef­ter­trak­ta­de mo­to­rer­na är den 3,0 li­ter sto­ra V6:an med 218 häst­kraf­ter (204 in­nan an­sikts­lyf­tet). Mo­torn går lent och mjukt. Vrid­mo­men­tet på 500 newton­me­ter kom­mer re­dan från lå­ga 1 250 r/min och knuf­far på upp till 3 000 r/min. Väx­ellå­dan är Au­dis S tro­nic, en dub­bel­kopp­lings­lå­da med 7 väx­lar. Lå­dan är pro­gram­me­rad för att sme­ka i väx­lar­na – vil­ket den ock­så gör.

I ku­pén och möts du av ett in­stru­ment­klus­ter i sann Audi-an­da. Belys­ta vi­ta siff­ror i mä­tar­tav­lor­na och knall­rö­da mä­tar­nå­lar ger önsk­värd tyd­lig­het.

”En my­ri­ad av knap­par”, så löd ut­lå­tan­det i förs­ta testet av Audi A6 Avant. Se­dan dess har vi vant oss och fak­tum är att knap­par­na är lo­giskt pla­ce­ra­de runt hu­vud­vre­det som styr Mmi-sy­ste­met. Sy­ste­met, som upp­da­te­ra­des 2015, känns mo­dernt och är lätt­be­grip­ligt och snyggt.

Ute på vägar­na är hel­hets­in­tryc­ket myc­ket gott. Fjäd­ring­en är lugn och sväl­jer vägens ojämn­he­ter väl. Styr­ning­en är lätt och triv­sam men för­med­lar ing­en rik­tig käns­la och åter­giv­ning. Se dock till att bi­len in­te är drab­bad av styr­pro­ble­men som upp­da­ga­des för någ­ra år se­dan. A6 har även testets störs­ta ba­ga­geut­rym­me med si­na 565 li­ter, med sto­lar­na i upp­fällt lä­ge. Ba­ga­get öpp­nar stort och med re­jä­la ske­nor i last­gol­vet blir det en­kelt att sur­ra fast las­ten.

En tre år gam­mal A6 Avant finns på andra­hands­mark­na­den för cir­ka 300 000 kro­nor. För det får du en kom­plett fa­mil­je­bil med cir­ka 5 000 mil på mä­ta­ren.

Tre år är ing­en ål­der på en bil, men få bär ål­dern li­ka vär­digt som A6 Avant. Bi­len känns som ny, in­te en till­stym­mel­se till knarr från in­stru­ment­brä­dan el­ler klon­kan­de ljud från fram­vag­nen. Den an­das kva­li­tet helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.