Test: Bäs­ta valet i Golf­klas­sen

Golf­klas­sen har ald­rig va­rit tuf­fa­re. Nu kom­mer Ford Focus och Kia Ceed i nya ge­ne­ra­tio­ner och stäl­ler klass­ve­te­ra­nen Volks­wa­gen Golf mot väg­gen. Frå­gan är om även Ci­troën C4 Cactus har bli­vit till­räck­ligt bra för att kun­na ut­ma­na?

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: MIKAEL STJER­NA PA­TRIK LIND­GREN

Ori­gi­na­let mot ut­ma­nar­na.

FOTO

Ford Focus

En gång i ti­den tog Ford Focus bil­värl­den med storm. Året var 1998 och Fords de­sig­ner vå­ga­de strun­ta i allt vad de­sig­narv och mär­kestra­di­tion het­te. Re­sul­ta­tet blev Ford Focus, en mo­dell som ef­ter­träd­de Escort och ha­de mo­det att se ut som nå­got helt an­nat. Ut­mär­kan­de var lin­jer­na som de­la­de upp ka­ros­sens ytor i kon­vexa och kon­ka­va böl­jor.

Kun­der­na gil­la­de vad de såg och ström­ma­de till. Förs­ta åren sål­des runt halv­mil­jo­nen Focus i Eu­ro­pa var­je år. Ge­ne­ra­tion två (2004) och tre (2011) tap­pa­de dock grad­vis i at­trak­tion. Dels be­ro­en­de på flyk­ten till suv-klas­ser­na, dels för att Focus blev för ano­nym.

Därför är 2019 års Ford Focus ny så det för­slår. Ka­ross­lin­jer­na buk­tar än hit, än dit. Tak­lin­jen har form som på en cou­pé, fron­ten hung­rig som en ny­mor­nad björn i mars. Det är myc­ket ny de­sign, de­sign som mar­kant skil­jer den från fö­re­gång­a­ren. Samtidigt är Fords de­sig­ner för­sik­ti­ga, de rör sig in­om ra­mar­na för da­gens tren­der. Ta vec­ken på mo­tor­hu­ven till ex­em­pel. Sam­ma vå­gor och veck hit­tar vi till ex­em­pel hos Kia Ceed.

Vis­sa ka­rak­tärs­drag kän­ner vi tack och lov igen. Än­då se­dan Focus de­bu­te­ra­de 1998 har den an­setts för en av de ro­li­gas­te bi­lar­na i klas­sen, och den se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen skäms in­te för sig. Styr­ning­en är skarp och re­la­tivt di­rekt, med max 2,6 ratt­varv mel­lan stop­pen. Chas­sit är fast och vi­ker in­te ned sig ens när bi­len pressas. Det här är så spor­tigt det kan bli ut­an Gti-em­blem på bak­luc­kan. An­tisladd­sy­ste­met har ka­libre­rats för att hjäl­pa till att få bi­len i styr­hju­lens rikt­ning, och tillå­ter att bak­vag­nen slad­dar ut för att få bi­len in i kon­fål­lan. 77 km/h är ett ut­omor­dent­ligt bra re­sul­tat, fram­för allt med tan­ke på att Focus kla­rar det med en tung last.

Mo­tor och väx­ellå­da hjäl­per till för att ska­pa den spor­ti­ga käns­lan. Test­bi­len har Fords en­li­ters, tre­cy­lind­ri­ga ben­sin­mo­tor på 125 häst­kraf­ter. Den har ett gans­ka däm­pat ljud och att den är tre­cy­lind­rig märks ba­ra på tom­gång. Men när man ga­sar väx­er det ut ett här­ligt morr ur av­gas­pi­pan. Mo­torn var­var glatt till 6 000 varv in­nan den – mot­vil­ligt, tycks det – slår av.

Väx­ellå­dan har kor­ta slag och di­stink­ta lä­gen och ad­de­rar till kör­gläd­jen.

Ac­ce­le­ra­tions­siff­ror­na är som för­vän­tat, 0-100 km/h på 11,1 se­kun­der. De tre­cy­lind­ri­ga mo­to­rer­na har ut­veck­lats snabbt och i dag kom­mer de in­te till kor­ta mot en fyr­cy­lind­rig, stör­re sug­mo­tor.

Men var är för­de­lar­na? Pri­ser­na för tre­pi­par­na är in­te sär­skilt lå­ga. Till­ver­kar­na sä­ger att det bland an­nat be­ror på att de krä­ver dy­ra tur­bo­ag­gre­gat.

Bräns­lesnål­he­ten över­ty­gar hel­ler in­te. Ford Focus går snålt i den nya Wltp-kör­cy­keln, den drar ba­ra 0,51 li­ter per mil. Men i verk­lig­he­ten drog den 0,7 li­ter per mil un­der te­strun­dan. Det var snäll lands­vägskör­ning ut­an kall­start. Det snäl­las­te vi kan sä­ga är att den in­te är säm­re än de and­ra test­bi­lar­na – al­la drar runt 0,7 li­ter per mil. Men i är­lig­he­tens namn var det den fyr­cy­lind­ri­ga Gol­fen som drog minst un­der testets kör­ning på van­lig väg.

I höst kom­mer Ford-mo­torn med cy­lin­derav­stäng­ning, kanske kan det rå­da bot på törsten.

Tyst och kom­for­ta­bel

Kör­gläd­je kan ibland gå ut över kom­for­ten, men in­te för Focus. Bi­len är tyst, med mind­re väg­ljud i ku­pén än Golf. Fram­sto­len är ut­omor­dent­ligt skön för mig, men om du pas­sar i den är för­stås en an­nan sak. Benut­rym­met i bak­sä­tet är myc­ket bra och en låg mit­tun­nel un­der­lät­tar för mitt­pas­sa­ge­ra­ren. Focus är tolv cen­ti­me­ter läng­re än Golf, det märks. Ba­ga­geut­rym­met är nor­malt för klas­sen.

Flipp el­ler flopp? Låt oss sä­ga så här: Focus lig­ger bra till om den får rätt pris. Focus är rym­lig, be­kväm, ro­lig att kö­ra. Bi­len vi tes­tar är en Focus 1,0T Ti­ta­ni­um Launch Edi­tion för lan­se­rings­pri­set 199 900 kro­nor. För peng­ar­na får man en re­la­tivt väl­ut­rus­tad bil, med nyc­kel­fritt sy­stem, tråd­lös ladd­ning av te­le­fo­nen och två­zons kli­matan­lägg­ning. Men ty­värr ut­an na­vi­ga­tions­sy­stem.

Kia Ceed

Ste­get från Ford Focus till Kia Ceed in­ne­bär ing­en re­vo­lu­tion. De är bå­da bi­lar stöp­ta i en form som är äg­nad att gil­las av al­la. En i grun­den trev­lig mål­sätt­ning – mot­sat­sen vo­re vär­re – men ris­ken finns att slut­re­sul­ta­tet blir en smu­la ka­rak­tärs­löst.

Frå­gan är, hur bra är det? I vis­sa sam­man­hang och un­der vis­sa tider på dyg­net kan ”ka­rak­tärs­lös” va­ra top­pen­kul, men det är in­te ett topp­be­tyg på en bil. Kia Ceed är en bil som de fles­ta till sto­ra de­lar har glömt bort in­nan de har stängt igen fö­r­ar­dör­ren.

Test­bi­len har den 120 häst­kraf­ter star­ka tre­cy­lind­ri­ga en­li­tersmo­torn. Snubb­lan­de lik Ford-ma­ski­nen på 125 häst­kraf­ter, och det be­kräf­tas ock­så av vå­ra mät­ning­ar. I broms­bän­ken mä­ter vi upp 119 häst­kraf­ter i Kia Ceed och 112 häst­kraf­ter från Ford Focus. På test­ba­nan är ock­så pre­sta­tio­nen lik­vär­dig när vi tes­tar full­ga­sac­ce­le­ra­tio­nen. 0-100 km/h tar 11,6 se­kun­der, un­ge­fär sam­ma tid som vi kloc­kar på Ford Focus.

Efter ac­ce­le­ra­tions- och broms­tes­ter gör vi un­dan­ma­nö­ver­prov och även där pre­ste­rar Kia Ceed näs­tan i ni­vå med Ford Focus. Tungt las­tad kla­rar den fi­na 76 km/h, om än med li­te mer svaj än Ford Focus. Att det kräng­er är ock­så im­por­tö­rens eget fel. Test­bi­len väger i verk­lig­he­ten 75 ki­lo mer än vad som står i re­gi­stre­rings­be­vi­set, och det be­ty­der att den går med li­ka stor över­last när vi kör i älg­testet.

Ka­ros­sen är helt ny men be­hål­ler yt­ter­måt­ten från för­ra ge­ne­ra­tio­nen. Den är sju cen­ti­me­ter kor­ta­re än Ford Focus och det märks i bak­sä­tet. Benut­rym­met där bak är fem cen­ti­me­ter mind­re än i Focus och det pla­ce­rar den i ni­vå med Volks­wa­gen Golf. Minst bland test­bi­lar­na är Ci­troën Cactus.

Fram­till sit­ter vi be­kvämt med ögo­nen på en mo­dern, tids­ty­pisk in­stru­ment­pa­nel. Den tryck­käns­li­ga bild­skär­men har i nya Ceed flyt­tat upp till över­kan­ten av in­stru­ment­pa­ne­len. Me­ny­er­na in­ne­hål­ler inga över­rask­ning­ar, det är lätt att kom­ma in på na­vi­ga­tion, ljud och te­le­fonin­ställ­ning­ar. Kli­matan­lägg­ning­en sköts se­pa­rat via fy­sis­ka knap­par och rat­tar en vå­ning un­der. Det bru­kar va­ra den bäs­ta lös­ning­en men här får vi ock­så läg­ga in li­te kri­tik. Tem­pe­ra­tu­ran­gi­vel­sen, med rö­da ly­san­de siff­ror, syns då­ligt i skarpt sol­ljus.

På vägen läm­nar Kia Ceed inga ut­rops­tec­ken efter sig. Mo­torn är pigg, men ock­så en aning mer bull­rig än tre­pi­pen i Ford Focus. Styr­ning­en är gans­ka di­rekt, med 2,5 ratt­varv mel­lan änd­lä­ge­na, och bi­len styr in bra i kur­vor­na. Men Ford Focus är ro­li­ga­re att rat­ta.

Bak­vag­nen är på­kostad med mul­ti­länk-upp­häng­ning och fjäd­rings­kom­for­ten får god­känt... men Ci­troën Cactus är snäp­pet be­kvä­ma­re.

Ljud­kom­for­ten är in­te då­lig, i ni­vå med Volks­wa­gen Golf, men vi åker tys­ta­re i bå­de Ci­troën Cactus och Ford Focus.

Sam­man­ta­get stic­ker Kia Ceed in­te ut på nå­got om­rå­de alls, men den är in­te då­lig hel­ler. In­te på nå­gon punkt. Och det är ing­et då­ligt re­sul­tat. Lägg till en väl­digt lång ny­bils­ga­ran­ti som gör det lät­ta­re att säl­ja bi­len privat. Be­gag­nat­kun­den har ju ing­en sär­skild gläd­je av att kö­pa en Kia av en bil­hand­la­re, ny­bils­ga­ran­tin ger trygg­het även när en pri­vat­per­son säl­jer bi­len.

Pri­set på 196 700 kro­nor känns pris­värt med tan­ke på ga­ran­ti­längd och ut­rust­ningsni­vå. I pri­set in­går till ex­em­pel bå­de back-ka­me­ra och na­vi­ga­tion. Ska du kö­pa det till din Golf kos­tar det 13 000 kro­nor ex­tra.

Ci­troën C4 Cactus

Ci­troën Cactus har till sy­nes ba­ra fått en nätt fa­ce­lift, men ske­net be­drar. Fak­tum är att det mesta av ka­ros­sen är ny­de­sig­nad, chas­sit kraf­tigt för­bätt­rat och mo­torn upp­da­te­rad.

Enklast tar du nya Cactus på att de mo­dell­ty­pis­ka kuddskyd­den på dör­rar­na har krympt i stor­lek. Ti­di­ga­re fyll­de de en funk­tion och skyd­da­de mot dörrupp­slag. Nu sit­ter de för långt ned på dörr­si­dan för att gö­ra nå­gon nyt­ta, och blir mer till en bred, låg list.

Att Ci­troën på det­ta vis har to­nat ner suv-de­sig­nen över­ras­kar när tren­den så tyd­ligt går i mot­satt rikt­ning. För­kla­ring­en är att man har lagt ned ”van­li­ga” C4. Cactus har därför fått ett stör­re upp­drag än ti­di­ga­re, de gam­la C4-kun­der­na ska ock­så om­fam­na de­sig­nen.

För­u­tom en okon­ven­tio­nell de­sign präglas Cactus av ett fo­kus på kom­fort. Den nya modellen har stöt­däm­pa­re med hyd­rau­lisk dämp­ning i änd­lä­ge­na. Det ska in­te för­väx­las med mär­kets klas­sis­ka gashyd­rau­lis­ka fjäd­ring, men syf­tet är det­sam­ma – hög kom­fort. I prak­ti­ken känns det som om man med de nya stöt­däm­par­na har kun­nat ut­rus­ta bi­len med mju­ka­re fjäd­rar än an­nars. Bå­de små ojämn­he­ter och stör­re gupp sväljs ef­fek­tivt. Den mju­ka­re fjäd­ring­en gör dock att Cactus kräng­er mer än kon­kur­ren­ter­na vid hård kurv­tag­ning. Men ef­tersom mål­grup­pen för­mod­li­gen in­te äg­nar sig åt ”hård kurv­tag­ning” till var­dags känns det som ett smart kon­cept. I un­dan­ma­nö­ver­testet får den mju­ka sätt­ning­en Cactus att kränga myc­ket ini­ti­alt, men an­tisladd­sy­ste­met är ka­libre­rat för att snabbt ta ned has­tig­he­ten. Först vid 80 km/h i in­gångs­has­tig­het går det för fort Cactus. Ett syn­ner­li­gen bra re­sul­tat ur sä­ker­hets­syn­punkt. Men å and­ra si­dan är ut­ma­ning­en re­la­tivt lätt för Cactus, som har 390 ki­lo i max­last, un­ge­fär som Volks­wa­gen Golf. Ford Focus och Kia Ceed ha­de 100 kg mer i last när un­dan­ma­nö­ver­pro­vet gjor­des.

Den tre­cy­lind­ri­ga mo­torn är på no­mi­nellt 110 häst­kraf­ter och har i det tes­ta­de ut­fö­ran­det kom­bi­ne­rats med en sex­väx­lad au­to­mat­lå­da. Bå­da en­he­ter­na gör ett ut­märkt jobb, au­to­ma­ten väx­lar di­stinkt och snabbt och krä­ver up­pen­bar­li­gen in­te sär­skilt myc­ket bräns­le för be­svä­ret. Vi mät­te upp 100 häst­kraf­ter i broms­bän­ken, vil­ket bor­de be­ty­da att Cactus skul­le hal­ka efter de and­ra test­bi­lar­na, men ef­tersom den ock­så är be­tyd­ligt lät­ta­re märks in­te ef­fekt­skill­na­den. Cactus väger i verk­lig­he­ten ca 100 kg mind­re än Ford Focus och Kia Ceed, och 200 kg mind­re än Volks­wa­gen Golf.

Mo­tor­lju­det är väl däm­pat i nya Cactus, och till­sam­mans med Ford Focus är Cactus tys­tast av de tes­ta­de bi­lar­na. Men skill­na­den i bul­ler är in­te stor i da­gens Golf­klass. Det är ing­et man re­flek­te­rar över i van­lig stads­kör­ning.

In­te­ri­ö­ren är som för­ut, och det be­ty­der att den krä­ver en viss in­vänj­ning. Det är di­gi­ta­la in­stru­ment och bild­skärms- ba­se­ra­de in­ställ­ning­ar som gäl­ler, och en en­kel tem­pe­ra­turin­ställ­ning kan krä­va ett par tryck­ning­ar och att fö­ra­ren tar ögo­nen från vägen un­der ti­den.

Runtom­sik­ten är myc­ket då­lig och när in­te back­ka­me­ra är stan­dard (till­val för 5 900 kro­nor) är det ett stort mi­nus i var­da­gen.

I den ut­rust­ningsni­vån vi tes­tar, ”Shi­ne”, in­går ”Ad­van­ced Com­fort” sto­lar. Det be­ty­der att sto­lar­na har ett ex­tra la­ger skum­stopp­ning som sägs ge kom­for­ten ett lyft. Test­la­gets me­ning­ar var dock de­la­de, någ­ra satt ut­märkt, me­dan and­ra ha­de pro­blem med att hit­ta en bra kör­ställ­ning.

Be­grän­sat bak­sä­tesut­rym­me

Ett mer ob­jek­tivt kon­sta­te­ran­de som al­la i test­la­get är över­ens om är att bak­sä­tet har si­na be­gräns­ning­ar. Benut­rym­met är sämst bland de fy­ra test­bi­lar­na och det är svårt för tre per­so­ner att sit­ta i bredd, de som sit­ter yt­terst slår hu­vu­det i tak­kan­ten.

Sam­man­ta­get är Cactus en kom­for­ta­bel och an­norlun­da bil med lågt pris. Till sam­ma pris som en ma­nu­ellt väx­lad Ford Focus och Kia Ceed får vi en au­to­mat­väx­lad Ci­troën Cactus.

På mi­nus­si­dan finns en in­te sär­skilt in­tui­tiv in­stru­men­te­ring, trångt bak­sä­te och en del praktiska mis­sar. Till ex­em­pel då­lig bak­åt­sikt, bakru­tor som in­te går att ve­va ned och ing­en ge­nom­last­nings­luc­ka.

Volks­wa­gen Golf

Volks­wa­gen Golf är ett själv­klart rät­te­snö­re i en bil­klass som bär dess eget namn. Men det hand­lar in­te ba­ra om nam­net. Golf är for­mi­da­belt trev­lig och bra på näs­tan allt. Tänk Ernst Kir­ch­s­te­i­ger på hjul. In­ne­va­ran­de ge­ne­ra­tion har va­rit i pro­duk­tion se­dan 2011, men känns mo­der­na­re. Efter fa­ce­lif­ten 2016 är in­fo­tain­men­ten­he­ten av mo­der­nas­te snitt, och kan till och med lä­sa av ges­ter fram­för skär­men. Vad nu det ska va­ra bra för.

Vill man kan man som till­val få en Tft-bild­skärm fram­för rat­ten som kan stäl­las in efter be­hag. Stor el­ler li­ten has­tig­hets­mä­ta­re, mer el­ler mind­re na­vi­ga­tions­kar­ta. Men ha­de det in­te va­rit bätt­re om na­vi­ga­tions­sy­ste­met ha­de va­rit in­klu­de­rat i pri­set? Som det nu är lan­dar de många fi­nes­ser­na i till­vals­lis­tan, trots att grund­pri­set är väl till­ta­get.

Test­bi­len har ett all­de­les nytt mo­to­ral­ter­na­tiv. 1,5 li­ters, fyr­cy­lind­rig mo­tor på 130 häst­kraf­ter, med cy­lin­derav­stäng­ning vid låg be­last­ning. På te­strul­lar­na mä­ter vi upp he­la 139 häst­kraf­ter. Vi är in­te för­vå­na­de, det är gans­ka of­ta Volks­wa­gens mo­to­rer över­pre­ste­rar.

Tur­bon kic­kar in ti­digt, re­dan strax efter 2 000 varv ger mo­torn 200 Nm och mo­torn känns jämn­stark he­la vägen upp till varv­top­pen. Lätt­körd är ba­ra för­nam­net.

På test­ba­nan kloc­kar vi 0-100 km/h på 10,0 se­kun­der, själv­klart snab­bast av de tes­ta­de bi­lar­na. Den sjuväx­la­de DSG-LÅ­dan väx­lar snabbt och ef­fek­tivt.

Jäm­fört med de tre­cy­lind­ri­ga kon­kur­ren­ter­na känns trans­mis­sio­nen en stor­lek stör­re. Skill­na­den är in­te stor, men den finns där i ac­ce­le­ra­tions­siff­ror, i tom­gångs­ljud och i vrid­mo­ment. Dess­utom är den snål. Var­för allt det­ta fo­kus på tre­pi­par när fyr­cy­lind­ri­ga mo­to­rer gör job­bet li­ka bräns­lesnålt? I vå­ra tes­ter är det ing­en prak­tisk skillnad i för­bruk­ning mel­lan testets tre­cy­lind­ri­ga bi­lar och vår fyr­cy­lind­ri­ga Volks­wa­gen Golf. Det hand­lar om nå­gon en­sta­ka cen­ti­li­ter per mil.

Styr­ning­en hö­jer kör­gläd­jen en ni­vå, den är di­stinkt och bi­len är yt­terst följ­sam in i kur­vor­na. Fjäd­ring­en är en bra mix av kom­fort och sport.

Sitt­kom­for­ten är hög i Golf, bå­de i fram­sto­lar och i bak­sä­te. Det en­da vi kan no­te­ra på mi­nus­si­dan är att den in­te har li­ka bra benut­rym­me bak­till som nya Ford Focus. Men över­lag är Golf yp­per­ligt välpa­ke­te­rad, att bi­len är kor­ta­re och mer lätt­par­ke­rad än Focus har ett vär­de i sig. Det är dock synd att mit­tun­neln är så skrym­man­de, mitt­pas­sa­ge­ra­ren får sit­ta bred­bent.

Lätt­körd­he­ten un­der­stryks av en väl­fun­ge­ran­de och lo­gisk in­fo­tain­men­ten­het. Tem­pe­ra­turin­ställ­ning­en sköts via en se­pa­rat kli­ma­ten­het, be­tyd­ligt mer lätt­han­ter­ligt än i Ci­troën Cactus.

Sam­man­ta­get är Volks­wa­gen Golf en väl­för­tjänt klass­le­da­re. Den pre­ste­rar på topp, el­ler nä­ra top­pen på näs­tan al­la om­rå­den. Kom­fort, pre­stan­da, kör­gläd­je, ut­rym­men, lätt­körd­het.

Ba­ra på ett få­tal punk­ter är den in­te på topp. Det gäl­ler till ex­em­pel benut­rym­met i bak­sä­tet och pre­sta­tio­nen i un­dan­ma­nö­ver­pro­vet. I älg­testet är Golf klart sämst av de tes­ta­de bi­lar­na, och det är ty­värr ett ty­piskt be­te­en­de för Golf.

Men det som Volks­wa­gen Golf fram­för allt tap­par på är pris­sätt­ning­en. Den tes­ta­de Golf 1,5 TSI med Dsg-au­to­mat kos­tar 250 400 kro­nor. Ing­en av de and­ra kos­tar över 200 000 kro­nor. Det be­ty­der att den dy­ra Golf 1,5 TSI får hög­re vär­de­minsk­ning och där­med ock­så en hög­re to­tal­kost­nad för ägan­det. När den hel­ler in­te fram­står som sär­skilt väl­ut­rus­tad – till ex­em­pel in­går var­ken kli­matan­lägg­ning el­ler na­vi­ga­tion i pri­set – kan vi kon­sta­te­ra att den helt en­kelt pri­sar bort sig.

Till Volks­wa­gens för­svar ska dock sä­gas att det finns Golf-ver­sio­ner som lig­ger när­ma­re de tre­cy­lind­ri­ga kon­kur­rent­bi­lar­na i det­ta test. Men det får bli en jäm­fö­rel­se i ett an­nat test.

Sam­man­fatt­ning

Ci­troën C4 Cactus är en ud­da få­gel i gäng­et. Myc­ket de­signg­läd­je och en gnut­ta suv i lin­je­fö­ring­en. Än­då är den in­te oprak­tisk, for­men har för det mesta en funk­tion. Men det är nog än­då ut­se­en­det som säl­jer bi­len. Den har at­ti­tyd. Den eg­na ka­rak­tä­ren un­der­stryks av det fak­tum att bi­l­ut­veck­lar­na hos Ci­troën har fo­ku­se­rat på nå­got så da­te­rat som bra fjäd­rings­kom­fort. Men trots den fris­ka an­sat­sen går det in­te att kom­ma ifrån att 21 cen­ti­me­ter kor­ta­re ka­ross än Ford Focus gör in­tryck. Bland an­nat på knä­na på bak­sä­tes­pas­sa­ge­rar­na.

And­ra praktiska nack­de­lar är de in­te öpp­nings­ba­ra ru­tor­na i bak­dör­rar­na och in­stru­men­te­ring­en som är helt bild­skärms­ba­se­rad. Egen­he­ter­na loc­kar en del kun­der, men jäm­fört med de all­dug­li­ga kon­kur­ren­ter­na i det­ta test kom­mer Cactus onek­li­gen till kor­ta.

Kia Ceed pre­ste­rar mer jämnt. Så jämn­bra att det är svårt att kom­ma på någ­ra rik­tigt då­li­ga si­dor. Det är över hu­vud ta­get svårt att kom­ma ihåg någ­ra ka­rak­tärs­drag alls fem mi­nu­ter efter att man har kli­vit ut ur bi­len.

Ceed är hyf­sat kul att kö­ra, gans­ka rym­lig, går snabbt ­ge­nom kon­ba­nan i vårt un­dan­ma­nö­ver­test. Kia har gjort läx­an bra. Dess­utom är ut­rust­nings­lis­tan lång. I det ut­fö­ran­det vi tes­tar bi­len, ”Ad­van­ce Plus”, finns bå­de back­ka­me­ra och na­vi­ga­tion med på ut­rust­nings­lis­tan. Som van­ligt finns den sju­å­ri­ga ga­ran­tin med i bak­grun­den och stöt­tar. Även om man ba­ra har tänkt att be­hål­la bi­len i tre år är ga­ran­tin ett vär­de­fullt sälj­stöd som gör det möj­ligt att säl­ja bi­len privat och få ett vet­tigt pris för den. Så visst är Kia Ceed bra. Men när vi stäl­ler den mot li­ka­le­des helt nya Ford Focus känns det som att Ford-in­gen­jö­rer­na har fått till det en smu­la bätt­re. In­te ba­ra på en punkt, ut­an på fle­ra. Focus är fram­för allt rym­li­ga­re ge­nom att er­bju­da bätt­re benut­rym­me i bak­sä­tet. Focus är ock­så en aning vas­sa­re att kö­ra, med bätt­re styr­käns­la och en väx­ellå­da som in­bju­der till att spa­kas. Det är egent­li­gen ba­ra på en punkt Ford Focus kom­mer till kor­ta. Na­vi­ga­tion­s­y­ste­met är till­val, me­dan det är stan­dard på vår tes­ta­de Kia Ceed.

Men hur står Ford Focus upp mot den mo­dell som de facto väljs av flest bil­kö­pa­re i Eu­ro­pa, Volks­wa­gen Golf? Myc­ket bra, en­ligt test­la­gets me­ning. Volks­wa­gen Golf är tolv cen­ti­me­ter kor­ta­re – mer lätt­par­ke­rad men in­te li­ka rym­lig. När det kom­mer till kör­kom­fort och kör­gläd­je är skill­na­den in­te stor, men den lil­la skillnad som finns är till Ford Focus för­del. Och när det kom­mer till ut­rust­ning lig­ger Volks­wa­gen efter.

Den rik­tigt sto­ra skill­na­den be­hö­ver man in­te en vec­kas bil­tes­tan­de för att se. Prislap­pen. Vår tes­ta­de Golf med be­kväm au­to­mat­lå­da kos­tar 45 000 kro­nor mer än Ford Focus. Även med manuell lå­da skul­le det skil­ja näs­tan 30 000 kro­nor.

Vi har då an­vänt oss av de ”kam­panjpri­ser” som ge­ne­ra­la­gen­ter­na mark­nads­för bi­lar­na med, in­te de egent­li­ga list­pri­ser­na. Histo­ri­en har lärt oss att al­la kam­pan­jer följs upp av en ny kampanj.

Pris­skill­na­den he­ter allt­så du­ga. Och är­ligt ta­lat hit­tar vi in­te de för­de­lar­na som skul­le kun­na mo­ti­ve­ra Volks­wa­gens höga pris. Väl­kom­men till­ba­ka högst upp på pal­len, Ford Focus.

Tre­cy­lind­rigt är modellen.

Bra och be­kvä­ma sto­lar, för­u­tom mit­ten­plat­sen bak. Kom­pakt och ge­nom­tänkt kon­struk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.