Tes­la Mo­del 3

Tes­la Mo­del 3 är en av bil­värl­dens ab­so­lut mest ef­ter­läng­ta­de bi­lar som många sät­ter sto­ra för­hopp­ning­ar till. Nu är det dags att ta re­da på om den kan le­ve­re­ra.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ERIK WEDBERG FOTO: GLENN LINDBERG

Vi tes­tar Teslas vo­lym­bil.

Det är knap­past nå­gon hem­lig­het att Tes­la har haft svårt att få igång den stor­ska­li­ga pro­duk­tio­nen av Mo­del 3, med långa vän­te­ti­der som följd. Det mind­re sys­ko­net till Mo­del S och X pre­miär­vi­sa­des i april 2016 och re­dan då kun­de hu­ga­de spe­ku­lan­ter för­be­stäl­la en bil mot en hand­pen­ning på 1 000 dol­lar. Det har gått två år se­dan dess och än vän­tar om­kring 400 000 kun­der på si­na bi­lar. Beske­det till svens­ka Mo­del 3-kö­pa­re är in­te mer spe­ci­fikt än ”le­ve­rans 2019”.

Så länge or­ka­de vi in­te vän­ta och därför är vi här nu. Vi har häm­tat bi­len vid Tes­la-bu­ti­ken på Washing­ton Stre­et i det som kal­las Me­at­pac­king District på syd­väst­ra Man­hat­tan och sik­tar ös­terut, mot Long Is­land för att få någ­ra mil i bi­len. Och många ska det bli. Long Is­land kan tyc­kas va­ra en­dast en för­ort till New York men ska man längst ut till Mon­tauk är det en kör­ning på näs­tan 20 mil och drygt tre tim­mar. New York är stort.

Av­ska­lad för­armil­jö

In­nan man kan kö­ra iväg med en Mo­del 3 krävs en stund i lugn och ro. Som ny fö­ra­re kan man in­te ba­ra hop­pa in, stam­pa på gaspe­da­len och tro att man ska kun­na be­kan­ta sig med bi­lens in­ställ­ning­ar me­dan man kör. Förarmil­jön är näm­li­gen bil­värl­dens ab­so­lut mest

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.