Sko­da Fa­bia

Sko­da Fa­bia, mär­kets minsting på den svens­ka mark­na­den, får nu ett an­sikts­lyft. Nya fär­ger och en ut­fas­ning av die­sel­mo­to­rer­na är någ­ra av ny­he­ter­na.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: SEBASTIAN FRÖBERG FOTO: SKO­DA

Till mo­dellår 2018 har en smär­re upp­stram­ning av det yttre skett. Ny front som nu även går att få med till­va­let Led-strål­kas­ta­re, även del­vis ny bak­del. Bak­lju­sen finns nu med Led-tek­nik och for­mer­na har snyg­gats till med nya re­flek­to- rer i ne­der­kant för att bry­ta av. Sko­da har må­lat med små och för­sik­ti­ga pen­sel­drag, vil­ket kö­per modellen någ­ra år till in­nan näs­ta ge­ne­ra­tion lan­se­ras. Samtidigt har Fa­bia fått ett mer stil­rent och mo­dernt yttre.

In­vän­digt gäl­ler det­sam­ma där den har upp­gra­de­rats med en ny ver­sion av Swing in­fo­tain­ment-sy­ste­met som ma­nö­vre­ras via an­ting­en en 5 el­ler 6,5 tum stor pek­skärm. I Sve­ri­ge kom­mer en­dast den stör­re av de två att säl­jas. Skär­men har önsk­värd tyd­lig­het men sak­nar den rik­ti­ga skär­pan som finns hos de stör­re Vag-bi­lar­na.

Att Sko­da ham­na­de li­te i bak­kant med den­na fa­ce­lift rå­der det ing­en tve­kan om, när­mas­te kon­kur­ren­ter­na och kon­cern­ku­si­ner­na Volks­wa­gen Po­lo, Audi A1 och Se­at Ibi­za är al­la bygg­da på den nya MQB A0-platt­for­men me­dan Fa­bia får hål­la till go­do med den gam­la re­dan ex­i­ste­ran­de platt­for­men.

En­dast ben­sin

På mo­tor­si­dan är det ben­sin för he­la slan­ten, di­es­lar­na har fa­sats ut och finns in­te läng­re med i mo­tor­pro­gram­met, myck-

et för att de in­te sål­de sär­skilt bra. De fy­ra ben­sin­mo­to­rer­na är samt­li­ga på 1,0 li­ter, de två sva­ga­re ut­an över­ladd­ning är in­te Sve­ri­geak­tu­el­la. De två star­ka­re kom­mer med tur­bo­ag­gre­gat och pro­du­ce­rar 95 re­spek­ti­ve 110 häst­kraf­ter. Den starkaste va­ri­an­ten blir en­sam om att er­bju­das med sjuväx­lad dub­bel­kopp­lings­lå­da som till­val (stan­dard sex­väx­lad manuell väx­ellå­da).

Den ef­fektsva­ga­re 95 häs­tarsmo­torn, med fem­väx­lad manuell lå­da, för­vän­tas bli stor­säl­ja­ren i Sve­ri­ge.

Me­ra färg

För att till­ta­la en yng­re mål­grupp går nya Fa­bia att få med till­va­let Co­lor Con­cept, vil­ket in­ne­bär kon­tras­te­ran­de färg på tak och fäl­gar i vitt, svart el­ler sil­ver.

Vi läg­ger van­tar­na på den för­vän­ta­de Sve­rigefa­vo­ri­ten TSI 95 med ut­rust­ningsni­vån Sty­le med Co­lor Con­cept, som i Sve­ri­ge­ver­sion bland an­nat kom­mer att in­ne­hål­la ljud­däm­pan­de aku­stikru­tor och SWING plus med den stör­re 6,5 tums pek­skär­men, så­dant som i öv­ri­ga Eu­ro­pa är till­val. Instegs­ut­rust­ningsni­vån på den svens­ka mark­na­den kom­mer att va­ra Am­bi­tion till ett pris från 146 500 kro­nor, hög­re ut­rus­ta­de Sty­le kos­tar från 159 200 kro­nor.

Go­da ba­ga­geut­rym­men

Sko­da Fa­bia är en bil som be­kym­mers­fritt och med re­la­tiv lätt­het frak­tar fy­ra vux­na med till­hö­ran­de pack­ning. Ba­ga­geut­rym­met är bland de stör­re i klas­sen med 330 li­ter med bak­sä­tes­ryg­gar­na upp­fäll­da och 1 150 li­ter med ryg­gar­na i ned­fällt lä­ge. För den som öns­kar mer lastut­rym­me kom­mer även Fa­bia som kom­bi, då ökar lastut­rym­met till 530/1 395 li­ter. I sann Sko­da-an­da åter­finns ”bra att ha” gre­jer li­te öve­rallt i bi­len. I ba­ga­ge­rum­met finns in­fäll­ba­ra kro­kar för mat­kas­sar och smart juster­bart nät som an­vänds som av­skil­ja­re. Bakom tankloc­ket finns en is­skra­pa som även fun­ge­rar som för­sto­rings­glas och där fram hit­tar man ett pa­ra­ply.

An­sikts­lyf­ta Fa­bia bju­der in­te på någ­ra stör­re över­rask­ning­ar ut­an er­bju­der ett mer stä­dat yttre och mer lät­t­o­ri­en­te­rad och mo­dern in­te­ri­ör. Fler sä­ker­hets­sy­stem som ex­em­pel­vis ”Blind Spot De­tect” och ”Re­ar Traf­fic Alert” finns att kö­pa till. Fa­bia är kort och gott bra men ge­ne­risk – inga över­rask­ning­ar åt nå­got håll.

In­te­ri­ö­ren är även den upp­da­te­rad med bland an­nat ny pek­skärm

Sto­lar­na ger till­räck­ligt stöd och du sit­ter kort och gott bra i des­sa.

330 li­ter ryms i ba­ga­geut­rym­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.