Kia Spor­tage

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ERIK WEDBERG FOTO: KIA

Den bäst­säl­jan­de Ki­an ska nu bli än­nu bätt­re. Spor­tage upp­da­te­ras med för­sik­ti­ga de­sign­för­änd­ring­ar men desto stör­re mo­tor­ny­he­ter, där­ibland nya die­sel­mo­to­rer och ett mild­hy­brid­sy­stem.

Mel­lan­klas­su­ven Spor­tage är Ki­as ab­so­lu­ta stor­säl­ja­re över he­la världen och har va­rit så se­dan många år till­ba­ka. Nu är det dags för upp­fräsch­ning av den fjär­de ge­ne­ra­tio­nen som har hun­nit bli tre år gam­mal. Kon­kur­ren­sen i seg­men­tet som Spor­tage rör sig i är mör­dan­de. Där finns bi­lar som Ti­gu­an, CR-V, Tuc­son och många and­ra, det är bi­lar med väl­digt höga lägsta­ni­vå­er och som säljs i sto­ra an­tal, och är man in­te med på no­ter­na så är det lätt att bli ak­ter­seg­lad.

Stor­säl­jan­de ju­bi­lar

Jäm­förd fram­för allt med sto­ra namn som Ti­gu­an och CR-V kan Spor­tage tyc­kas va­ra en out­si­der i seg­men­tet, men ic­ke. Mo­dell­nam­net Spor­tage fi­rar i år sitt 25-års­ju­bi­le­um och se­dan förs­ta ge­ne­ra­tio­nen lan­se­ra­des år 1993 har om­kring fem mil­jo­ner Spor­tage-bi­lar sålts.

Jag är den förs­te att för­lå­ta dig om du in­te ser att det är nya Spor­tage på bil­der­na, det är svårt att se ny­he­ter­na om man in­te har den gam­la bi­len jäm­te den nya. Men de finns där och be­står av lätt för­änd­rat stuk på stöt­fång­ar­na fram och bak, nya dim­ljus och nya hu­vud­strål­kas­ta­re med ute­slu­tan­de Led-tek­nik. Baklam­por­na har fått nya Led-in­sat­ser med C-for­mad sig­na­tur. Fäl­gar­na kan fås i 16-, 17- och 18-tums­stor­lek och vill man snof­sa till sin Spor­tage li­te ex­tra kan man be­stäl­la en krom­list till dörr­trösk­lar­na.

In­te­ri­ört är det än­nu svå­ra­re att se ny­he­ter­na. Visst, rat­ten har en ny de­sign som fram­går tyd­ligt, in­stru­ment­klust­ret fram­för rat­ten sägs va­ra om­de­sig­nat och reg­la­gen för kli­matan­lägg­ning­en har ny ut­form­ning, men det är ing­et att skri­va hem om. Den bit­vis omo­der­na och bil­li­ga ma­te­ri­alkäns­lan i dörr­si­dor­na och ovan­på in­stru­ment­pa­ne­len har ty­värr in­te åt­gär­dats. Det vi­nyl­lik­nan­de ma­te­ri­a­let är trå­kigt att ta och tit­ta på.

Trev­lig in­te­ri­ör

Det lå­ter ju in­te så mun­tert det här. Nej, men trots att ny­he­ter­na i ku­pén är gans­ka få och ovä­sent­li­ga så är Spor­tage-in­te­ri­ö­ren en över­vä­gan­de trev­lig plats att va­ra på. Den upp­lev­da kva­li­tets­käns­lan är hög, allt känns hårt fast­skru­vat och det knir­rar och knar­rar be­tyd­ligt mind­re än vad det kan gö­ra i många långt myc­ket dyrare bi­lar. Dess­utom är det en väl­digt ge­nom­tänkt och lo­giskt ut­for­mad för­armil­jö.

De vik­ti­ga knap­par­na och reg­la­gen är sto­ra, tyd­ligt ut­for­ma­de och sit­ter på rätt plats. In­fo­tain­ment­sy­ste­met kan fås med en skärm som är sju el­ler åt­ta tum stor. Den se­na­re har fått en ny ”ram­lös” de­sign som smäl­ter in li­te snyg­ga­re i in­stru­ment­pa­ne­len. Meny­sy­ste­met och na­vi­ga­tio­nen som vi­sas på skär­men är in­te li­ka lät­tan­vänt och snyggt som hos de bäs­ta i klas­sen.

Kia har stö­kat om re­jält i mo­tor­ut­bu­det. På ben­sin­si­dan sker inga för­änd­ring­ar, där är det en­da al­ter­na­ti­vet en 1,7 li­ter sto­ra fyr­cy­lind­rig mo­tor med 132 el­ler 177 häst­kraf­ter.

Sat­sar på die­sel

Kia sat­sar up­pen­bar­li­gen mer på die­sel­mo­to­rer­na och har därför bytt ut den gam­la 1,7-li­tersmo­torn mot kon­cer­nens ny­ut­veck­la­de 1,6-li­ter­sva­ri­ant. Mo­torn går un­der kod­nam­net U3 och be­skrivs som kon­cer­nens re­nas­te nå­gon­sin. 1,6-li­ters­die­seln finns med ef­fektut­tag på 136 och 177 hk men det är ba­ra den star­ka­re som tas in till Sve­ri­ge och den kan kom­bi­ne­ras med manuell lå­da och fram­hjuls­drift el­ler sjuväx­lad dub­bel­kopp­lings­lå­da och fyr­hjuls­drift.

1,7-li­tersmo­torn finns in­te för prov­kör­ning här i dag och tur är kanske det, då kan vi fo­ku­se­ra på den än­nu mer in­tres­san­ta mo­tor­ny­he­ten som he­ter 2,0 CRDI Eco­dy­na­mics+. Det är nam­net på Ki­as förs­ta mild­hy­brid med 48-volt­sy­stem. Spor­tage blir Ki­as förs­ta mo­dell att få den nya driv­li­ne­tek­ni­ken och

Det knir­rar och knar­rar be­tyd­ligt mind­re än vad det kan gö­ra i många långt myc­ket dyrare bi­lar.

det gör, ovän­tat nog, att Kia blir den förs­ta bil­till­ver­ka­ren i världen (till­sam­mans med sys­ko­net Hyun­dai för­stås) att ha hy­bri­der, ladd­hy­bri­der, el­bi­lar och mild­hy­bri­der i sitt mo­dell­ut­bud.

Svår­brom­sad

Mild står i det här fal­let för att det är just en väl­digt mild form av hy­bri­di­se­ring. Det be­ty­der att 2,0-li­ters­die­seln får stöd av en li­ten el­mo­tor. El­mo­torn kan dock in­te dri­va bi­len fram­åt på egen hand, som i fal­let med en hy­brid el­ler ladd­hy­brid, den en­dast 16 hk star­ka el­mo­torn i Spor­tage ger i stäl­let ba­ra li­te ex­tra skjuts vid ac­ce­le­ra­tion, men vik­ti­ga­re är att den vid in­broms­ning­ar fun­ge­rar som ge­ne­ra­tor och lad­dar upp ett bat­te­ri.

Hur fun­ge­rar det här un­der kör­ning? Jo, mest på­tag­ligt är att die­sel­mo­torn stängs av ti­digt när man rul­lar fram mot ett stopp, re­dan när has­tig­he­ten sjun­ker un­der 30 km/h. Men man mås­te va­ra käns­lig med bromspe­da­len, mins­ta lil­la upp­släpp så star­tas mo­torn igen och man får en ryc­kig in­broms­ning mot röd­lju­set.

Det vi­sar sig va­ra en svår­lärd konst att brom­sa mjukt och snyggt med mild­hy­bri­den och jag öns­kar att Kia ha­de job­bat mer med in­trim­ning­en av bromspe­da­lens sam­ver­kan med ge­ne­ra­torn och de me­ka­nis­ka brom­sar­na.

AC:N stängs av

Hur var det nu med den där luft­kon­di­tio­ne­ring­en då? Mild­hy­brid­sy­ste­mets främs­ta upp­gift är att för­länga ti­den då die­sel­mo­torn kan va­ra av­stängd, pro­ble­met är ba­ra att un­der den ti­den ky­ler in­te luft­kon­di­tio­ne- ring­en ku­pén och fläk­tar­na går ner i varv­tal. En duk­tig fö­ra­re som taj­mar in­broms­ning­ar­na och kör så snålt det ba­ra går kom­mer att få det varmt om som­ma­ren och san­no­likt kallt på vin­tern.

Kia har in­te släppt någ­ra pri­ser på halv­nya Spor­tage, vil­ket gör det svårt att räk­na på om mild­hy­bri­den är eko­no­miskt för­svar­bar. Li­ta på att den blir dyrare än gam­la 2,0-li­ters­die­seln ut­an elun­der­stöd, men hur myc­ket? En­ligt Kia ska den dra sex cen­ti­li­ter mind­re die­sel. Frå­gan är om det kom­mer att räc­ka för att räk­na hem 48-volts­tek­ni­ken.

… varmt om som­ma­ren och san­no­likt kallt på vin­tern.

Stöt­fång­a­re fram och bak har del­vis nytt ut­se­en­de.

Nu får al­la mo­to­rer till Spor­tage par­ti­kel­fil­ter.

Spor­tage blir förs­ta Ki­an att an­vän­da ett 48-volts mild­hy­brid­sy­stem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.