Nya BMW Z4 snart här

Nu pre­sen­te­rar BMW tred­je ge­ne­ra­tio­nen Z4 som er­sät­ter ge­ne­ra­tion E89 som kom 2009. Nya ge­ne­ra­tio­nen be­teck­nas G29 och kom­mer att få en ja­pansk sys­ter­mo­dell i Toyo­ta Sup­ra.

Bil - - FRAMVAGNEN -

På Pebb­le Be­ach Con­cours d’ele­gan­ce i Mon­te­rey i Ka­li­for­ni­en har BMW nu dra­git skyn­ket av nya Z4. Trots ned­to­ning­en är bå­de for­mat och ut­se­en­de klas­siskt ro­adster­ak­tigt.

In­te­ri­ö­ren är de­sig­nad en­ligt BMW:S se­nas­te tänk och på­min­ner till viss del av hur det ser ut i sto­re­bror 8-se­rie, som ska kom­ma i ett tak­löst ut­fö­ran­de, men fram­för allt ser ut som i nya X5. Mitt­kon­so­lens ut­form­ning är hyf­sat lik med en li­ten dis­play för luft­kon­di­tio­ne­ring­en mel­lan ven­ti­la­tions­gall­ren och en del­vis fri­ståen­de in­fo­tain­mentskärm som går ihop med mä­tar­hu­set, allt­så olikt nya X4:s lös­ning. Mä­tar­hu­set vi­sar upp BMW:S nya di­gi­ta­la mä­tar­lay­out, BMW Li­ve Cock­pit Pro­fes­sio­nal som kon­cep­tet he­ter, pre­cis som i 8-se­rie och X5. För förs­ta gång­en i en ro­ads­ter er­bju­der BMW nu ock­så he­ad up-dis­play.

En stor skillnad hos nya Z4 jäm­fört med ti­di­ga­re ge­ne­ra­tion är ta­ket, som på bil­den är ned­fällt. Ta­ket är nu­me­ra av tyg, in­te plåt.

Bi­len som vi­sas upp på Pebb­le Be­ach Con­cours d’ele­gan­ce är värsting­ver­sio­nen Z4 M40i, med and­ra ord en M Per­for­man­ce-mo­dell som är snäp­pet un­der en renod­lad M-bil. Den har en rak sexa på 3,0 li­ter som med Twin­po­wer-as­si­stans kom­mer upp i 340 häst­kraf­ter. Det är sam­ma ef­fekt­siff­ra som i M140i och M240i Cou­pé. Ma­ski­nen är kopp­lad till den åt­taste­ga­de Steptro­nic-au­to­mat­lå­dan som tillå­ter 0-100-ac­ce­le­ra­tio­ner på 4,6 se­kun­der, sam­ma tid som för M140i och M240i Cou­pé. De bå­da nämn­da mo­del­ler­na går att få i xdri­ve-fyr­hjuls­dri­vet ut­fö­ran­de, nå­got som ka­par två ti­on­de­lar på 0-100-ti­den.

Nya Z4 kom­mer i fler ut­fö­ran­den och med fler mo­to­ral­ter­na­tiv un­der hu­ven, men själ­va mark­nads­lan­se­ring­en är sche­ma­lagd till vå­ren 2019. Någ­ra pris­upp­gif­ter finns än­nu in­te.

En de­talj näm­ner in­te BMW i sitt press­ma­te­ri­al, näm­li­gen att nya Z4 som ska byg­gas av Mag­na Steyr i ös­ter­ri­kis­ka Graz, ­kom­mer att ha en sys­ter­mo­dell i nya Toyo­ta Sup­ra, un­ge­fär som Maz­da MX-5 har en sys­ter­bil i Fi­at 124 Spi­der. BMW:N och Toyo­tan kom­mer att de­la myc­ket tek­nik med varand­ra, dock kom­mer ut­se­en­det att skil­ja de bå­da re­jält åt.

Nya Z4 får tyg­tak. Mag­na Steyr byg­ger BMW Z4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.