COROLLA ÅTERUPPSTÅR I EU­RO­PA

Bil - - FRAMVAGNEN - Kom­mer du ihåg

Corolla? En av de mo­del­ler som eta­ble­ra­de Toyo­ta i Sve­ri­ge och Eu­ro­pa un­der 1970-ta­let. 2006 er­sat­tes Corolla av Au­ris men nu gör nam­net come­back. I och med att Toyo­ta lan­se­rar sin nya mo­dell i C-seg­men­tet, byggd på Tnga-platt­for­men (Toyo­ta New Glo­bal Ar­chi­tectu­re), så skif­tar man namn, från Au­ris till Corolla. Där­med kan modellen hål­la ställ­ning­ar­na som värl­dens mest sål­da bil, 45 mil­jo­ner Co­rol­lor har sålts se­dan in­tro­duk­tio­nen 1966. Nya Corolla ska kom­ma som se­dan, halv­kom­bi och kom­bi. Al­la ver­sio­ner ska fin­nas med hy­brid­driv­li­nor. Kom­bin och halv­kom­bin gör de­but un­der hös­tens bil­sa­long i Pa­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.