Ca­li­for­nia sväl­ler

Sex me­ter lång, bad­rum med dusch och to­a­lett, samt kök. Här är Volks­wa­gens sto­ra cam­ping­buss Grand Ca­li­for­nia.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Drygt ett år har gått se­dan Volks­wa­gen vi­sa­de upp kon­cept­bi­len Ca­li­for­nia XXL, och i bör­jan av ju­li kun­de vi vi­sa skis­ser­na på tys­kar­nas nya cam­pa­re. Nu har VW dra­git skyn­ket av sin sex me­ter långa bjäs­se – och dess slut­gil­ti­ga namn. Volks­wa­gen Grand Ca­li­for­nia är det som gäl­ler hä­dan­ef­ter.

Grand Ca­li­for­nia byg­ger på sam­ma platt­form som skåp­bi­len Craf­ter och mä­ter 598,6 cen­ti­me­ter på läng­den. Där­med är den li­te mer än en me­ter läng­re än lil­le­bror Ca­li­for­nia som ba­se­ras på Trans­por­ter T6.

In­vän­digt ska tak­höj­den i Grand Ca­li­for­nia va­ra så väl till­ta­gen att vux­na ska kun­na stå upp, och cam­pa­ren har sov­plat­ser för upp till fy­ra per­so­ner. Dub­bel­säng är stan­dard, men vå­nings­säng för bar­nen är till­val.

Bad­rum­met mä­ter 84×80 cen­ti­me­ter och har allt från to­a­lett samt ut­fäll­bart hand­fat till lam­por som tän­der sig au­to­ma­tiskt när nå­gon går in ge­nom bad­rums­dör­ren.

Kö­ket in­klu­de­rar kyl och frys (på sam­man­lagt 70 li­ter), gasspis, disk­ho och di­ver­se för­va­rings­lå­dor. Sit­ter ner gör man an­ting­en på sof­fan med plats för två el­ler i sä­te­na längst fram som kan snur­ra runt.

Bland öv­ri­ga de­tal­jer som ska för­nöja cam­pingse­mestern kan näm­nas mygg­nät, elekt­riskt fot­steg ne­dan­för skjut­dör­ren samt glas­tak över sovav­del­ning­en längst bak.

Tak­mon­te­rad luft­kon­di­tio­ne­ring, sol­pa­ne­ler på ta­ket samt ste­re­o­an­lägg­ning som går att sty­ra tråd­löst via blu­e­tooth är till­val. Någ­ra mo­to­rer och pri­ser är in­te pre­sen­te­ra­de än­nu.

Grand Ca­li­for­nia får väl till­ta­gen tak­höjd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.