AUDI SLOPAR MANUELL LÅ­DA

Bil - - FRAMVAGNEN -

Au­to­mat­lå­dans hem­land USA går än mer mot ic­ke-mänsk­li­ga väx­ling­ar, Audi har näm­li­gen be­slu­tat sig för att ta bort ma­nu­ellt väx­la­de bi­lar på den ame­ri­kans­ka mark­na­den. Audi har er­bju­dit två ma­nu­ellt väx­la­de mo­dell­ver­sio­ner i USA i form av A4 och A5, men nu är des­sa bå­da bort­ploc­ka­de ur ut­bu­det. Audi er­bju­der där­med en­dast au­to­mat­väx­la­de mo­dell­ver­sio­ner av årgång 2019. An­led­ning­en till att Audi nu skip­par den ma­nu­el­la väx­ellå­dan är den för­svin­nan­de lil­la ef­ter­frå­gan, ame­ri­ka­ner­na vill helt en­kelt ha au­to­mat­lå­dor i si­na bi­lar. En­dast fem pro­cent av de ame­ri­kans­ka A4-kö­par­na har valt spak som sak­nar bok­stä­ver­na P, R, Noch D.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.