Lam­borg­hi­ni Aven­ta­dor blir he­ta­re och snab­ba­re

Het, he­ta­re, he­tast. Lam­borg­hi­ni Aven­ta­dor fort­sät­ter att yng­la av sig. Aven­ta­dor (som Aven­ta­dor S het­te in­nan upp­da­te­ring­en) för­vand­la­des till Aven­ta­dor SV. Nu har Avan­ta­dor S för­vand­lats och bli­vit Aven­ta­dor SVJ.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu har den ita­li­ens­ka suv- och su­persport­bils­till­ver­ka­ren dra­git skyn­ket av pre­standa­ver­sio­nen av si­na vas­sas­te pre­stan­da­bil. Aven­ta­dor SVJ he­ter den. Tri­on bok­stä­ver är en för­kort­ning av Su­per­ve­lo­ce Jo­ta. Bå­de Su­per­Ve­lo­ce, som be­ty­der su­per­snabb, och Jo­ta är två klas­sis­ka Lam­borg­hi­ni-be­teck­ning­ar på mo­del­ler som är li­te vas­sa­re, snab­ba­re och grym­ma­re än stan­dard­mo­del­ler­na, ex­em­pel­vis Mi­u­ra Jo­ta och Di­ablo SV.

Me­dan Aven­ta­dor S har 740 häst­kraf­ter och 690 newton­me­ter ploc­ka­de ur den 6,5 li­ter sto­ra V12:an har Aven­ta­dor SVJ 770 häst­kraf­ter (20 fler än gam­la Aven­ta­dor SV) och 720 newton­me­ter (30 fler). Mer ef­fekt allt­så, men vik­ten är den­sam­ma. Lam­borg­hi­ni upp­ger näm­li­gen torr­vik­ten till 1 575 ki­lo.

Över 350 km/h

Tack va­re över­sy­nen av mo­torn har pre­stan­dan spet­sats till en aning. 0-100 km/h går på 2,8 i stäl­let för 2,9 se­kun­der och 0-200 km/h går på 8,6 se­kun­der, två ti­on­de­lar snab­ba­re än vad det tar för Aven­ta­dor S att nå dit. Topp­has­tig­he­ten har ock­så flyt­tats fram en aning då Aven­ta­dor S en­ligt spe­ci­fi­ka­tio­ner­na top­par 350 km/h me­dan Aven­ta­dor SVJ till­skrivs över 350 km/h.

Pre­cis som hos mer­par­ten av Lam­borg­hi­nis su­persport­bi­lar är Aven­ta­dor SVJ fyr­hjuls­dri­ven. Kraf­ten når de fy­ra gum­mitris­sor­na via den se­mi­au­to­ma­tis­ka Isr-väx­ellå­dan som även finns i Aven­ta­dor S, men den har mo­di­fi­e­rats för att pas­sa Aven­ta­dor i Svj-ut­fö­ran­de. Bi­len är för öv­rigt även fyr­hjuls­styrd, pre­cis som Aven­ta­dor S.

Den Aven­ta­dor SVJ som nu står ut­ställd i Ka­li­for­ni­en är en av 900 ex­em­plar som ska byg­gas. Dess­utom ska det byg­gas 63 ex­em­plar av en spe­ci­al­ver­sion kal­lad Aven­ta­dor SVJ 63 som har uni­ka de­tal­jer för modellen, bland an­nat 63-de­ka­ler. 63 kanske lå­ter som en ud­da siff­ra (ta­let är ju för­vis­so ud­da), men för­kla­ring­en till siff­ran är grun­dan­det av Lam­borg­hi­ni, näm­li­gen 1963 och det året vill man allt­så be­ly­sa.

I Eu­ro­pa kos­tar Aven­ta­dor SVJ 349 116 eu­ro. Det mot­sva­rar 3,7 mil­jo­ner kro­nor, och då är in­te någ­ra skat­ter och and­ra av­gif­ter in­klu­de­ra­de.

Svj-be­styck­ning gör Aven­ta­dor ruskigt rapp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.