Så blir nya Audi A4

Audi A4 har pre­cis upp­da­te­rats och ny­he­ter­na blev som vän­tat få och små. Den som vill ha en helt ny A4 får vän­ta till år 2022, och då blir för­änd­ring­ar­na mer om­fat­tan­de.

Bil - - PRESSTOPP - TEXT: ERIK WEDBERG IL­LUST­RA­TION: ERIK ANDRÉN

Au­dis de­sign har, i är­lig­he­tens namn, sett un­ge­fär li­ka­dan ut un­der stör­re de­len av 2000-ta­let och det har rik­tats en hel del kri­tik mot det till­ba­ka­håll­na de­sign­språ­ket som gör att det kan va­ra svårt att skil­ja vis­sa mo­del­ler från varand­ra. Så kom­mer det in­te att va­ra fram­ö­ver.

Tys­ke Marc Lich­te tog över som chef för Au­dis de­sig­nav­del­ning år 2014 och även om man kan tyc­ka att han har haft fy­ra år på sig att för­änd­ra de­sig­nen så är det in­te lång tid i bil­värl­den. Fy­ra år är ingen­ting. De­sig­nen på nu­va­ran­de ge­ne­ra­tion Audi-bi­lar sat­tes långt ti­di­ga­re än så och Lich­te har så­le­des in­te kun­nat på­ver­ka de­sig­nen i nå­gon hög­re ut­sträck­ning.

Q2 är ett un­dan­tag där Lich­te, en­ligt egen ut­sa­go, pre­cis hann kom­ma in i ar­be­tet och gö­ra om he­la gril­len i sista stund in­nan lan­se­ring.

Nya A4 blir dock en ”Lich­te-bil” fullt ut och ba­se­rat på hans uttalande kom­mer det att hän­da sto­ra sa­ker.

De­sign allt vik­ti­ga­re

De­sign har knap­past bli­vit mind­re vik­tigt i da­gens bil­värld, tvärtom. Och den all­män­na tren­den pe­kar mot de­sign som verk­li­gen stic­ker ut och tar för sig. Marc Lich­te har i fle­ra in­ter­vju­er un­der­stru­kit det­ta och be­kräf­tat att led­or­det för Au­dis de­sign­ar­be­te fram­ö­ver blir pro­gres­si­vi­tet. Kom­man­de Audi-bi­lar ska stic­ka ut på ett an­nat sätt än ti­di­ga­re.

Lich­tes förs­ta verk hos Audi var det upp­märk­sam­ma­de Pro­lo­gue-kon­cep­tet vars for­mer vi i dag kan se på nya A8 och A6 och den sto­ra mons­ter­su­ven Q8 är först ut med någ­ra de­tal­jer som vi kom­mer att få se på fle­ra kom­man­de mo­del­ler. Tyd­li­gast är den ok­ta­gon­for­ma­de gril­len som är väl­digt fram­trä­dan­de på Q8 och även kom­mer att va­ra så på näs­ta ge­ne­ra­tion A4.

Ba­se­rat på ut­ta­lan­den från Marc Lich­te, de­sig­nen på nya A8, A6 och Q8 samt spi­on­bil­der på pro­to­typ­bi­lar har vår il­lust­ra­tör ta­git fram bil­der som vi­sar på en möj­lig de­sign för nya A4.

Stort och brett

I fron­ten hit­tar vi för­stås den mar­ke­ra­de Sing­le Fra­me-gril­len som öpp­nar sig i ett stort gap mot väg­ba­nan. Strål­ka­s­tar­de­sig­nen kom­mer in­te att änd­ras på nå­got ra­di­kalt sätt, vi blickar i stäl­let läng­re bak på bi­len, över bak­hju­len där A4 kom­mer att få sam­ma

bre­da höf­ter som A6 och A8. De bak­re hjul­hu­sens bredd för­stärks av vec­ket som väx­er fram ur bak­dör­rar­na och lö­per bak­åt till bak­lju­sen.

Bak­ljus­de­sig­nen vän­tas gå i lin­je med vad vi kan se på all­de­les ny­li­gen pre­sen­te­ra­de A6 Avant, med den skill­na­den att det in­te blir en krom­list som för­bin­der bak­lju­sen, ut­an en tunn Led-ljus­ramp. I bak­re stöt­fång­a­rens ne­der­kant finns de sed­van­li­ga re­flex­er­na och en dif­fu­sor­lik­nan­de bit i sil­ver­grå plast. Från si­dan ser vi att nya A4 Avant får i stort sett sam­ma pro­fil som nu­va­ran­de mo­dell, med en fram­åt­lu­tad bak­luc­ka och en rak si­do­lin­je.

Nu­va­ran­de A4 Avant är in­te den rym­li­gas­te kom­bin i mel­lan­klas­sen, bå­de bak­sä­tet och ba­ga­geut­rym­met är träng­re än de bäs­ta i klas­sen. Kanske kom­mer det att bli änd­ring på den sa­ken, vi för­vän­tar oss att fram­för allt f åse bätt­re benut­rym­me för­bak sä­tes­pas­sa­ge­rar­na.

På fö­rar­plats ut­gör pek­skär­mar­na de sto­ra ny­he­ter­na. Da­gens A4 har, ovan­ligt nog nu­me­ra, in­te en en­das­te pek­skärm. MMI-sy­ste­met och skär­men på in­stru­ment­pa­ne­len styrs i stäl­let med ett klas­siskt, runt vred. I näs­ta ge­ne­ra­tion tar pek­skär­mar­na över, pre­cis som i A8 och A6 där Mmi-vre­det är bor­ta till för­mån för en stor öv­re pek­skärm och en ned­re pre­cis fram­för väx­el­väl­ja­ren.

Fram­för rat­ten för­svin­ner de ana­lo­ga mä­tar­tav­lor­na helt och hål­let och in kom­mer en stör­re och mo­der­na­re ver­sion av det di­gi­ta­la mä­tarklust­ret som i dag kal­las Vir­tu­al Cock­pit.

Mer smart tek­nik

Näs­ta A4 kom­mer att bli en be­tyd­ligt smar­ta­re bil. Re­dan i dag har A4 en ad­ap­tiv fart­hål­la­res om kan byg­gas ut­med fil­håll­nings as­si­stent och kö kör­nings­as­si­stents om ger ett visst mått av au­to­nom kör­ning. Den nya bi­len vän­tas där­e­mot bli se­miau­to­nom på rik­tigt. Med sam­ma tek­nik som A8 kom­mer A4 att kli­va upp på ni­vå tre i den fem­gra­di­ga ska­lan över au­to­nom kör­nin, vil­ket in­ne­bär att den kan ta över kör­ning­en helt och hål­let un­der läng­re stun­der på mo­tor­väg ut­an att fö­ra­ren be­hö­ver hål­la hän­der­na på rat­ten.

Den som tyc­ker om att spa­ka sin A4 med manuell lå­da får fin­na sig i att ti­der­na för­änd­ras, det säljs re­dan i dag myc­ket få A4 med manuell väx­ellå­da och när B10-ge­ne­ra­tio­nen tar över vän­tas det ma­nu­el­la al­ter­na­ti­vet tas bort helt och hål­let ur ut­bu­det. Kvar blir en­bart au­to­mat­väx­la­de lå­dor, bå­de tip­tro­niclå­dor med mo­men­tom­vand­la­re och S tro­nic-ver­sio­nen med dub­bel­kopp­ling be­ro­en­de på mo­to­ral­ter­na­tiv.

Driv­li­ne­mäs­sigt vän­tas inga sto­ra re­vo­lu­tio­ner. Audi kom­mer att lan­se­ra sin förs­ta el­bil e-tron re­dan näs­ta år och nå­got helt el­dri­vet ut­fö­ran­de av A4 ska vi in­te räk­na med. Där­e­mot kom­mer mins tett lad d hy­bri­dal­ter­na­tiv.

Vi kan ock­så räk­na med att al­la mo­to­rer, oav­sett die­sel- el­ler ben­sin­d­rift får 48-volts mild­hy­brid­tek­nik.

Ak­tern har fått tyd­lig in­spi­ra­tion från nya Audi A6.

På det sto­ra he­la kom­mer Audi-lin­jer­na att kän­nas igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.