PASSAT GTE LAD­DAR FÖR 2019

Bil - - FRAMVAGNEN -

Passat fa­ce­lift i maske­rat ut­fö­ran­de har setts rul­la på ga­tor och torg i söd­ra de­lar­na av Tyskland samt klätt­ra över Ös­ter­ri­kes högs­ta­berg Großglock­ner. Spi­on­bil­der­na som vi ser här vi­sar den för många kanske mest in­tres­san­ta mo­dell­ver­sio­nen, näm­li­gen ladd­hy­bri­den GTE. Att det är just Gte-va­ri­an­ten vi ser på bil­der­na av­görs av den ladd­luc­ka som skym­tar till hö­ger om Vw-em­ble­met i gril­len (väns­ter si­da om vi ser till färd­rikt­ning­en). Även det lil­la maske­ra­de Gte-em­ble­met på and­ra si­dan är av­slö­jan­de.

In­te­ri­ört kan vi för­vän­ta oss upp­da­te­rad­in­stru­men- te­ring med Volks­wa­gens nya Vir­tu­al Cock­pit som re­dan ta­git plats i fle­ra mo­del­ler. Un­der hu­ven finns i Passat GTE i dag en 1,4-li­ters ben­sin­dri­ven tur­bo­ma­skin som sam­ar­be­tar med en el­mo­tor. Till­sam­mans ger de 218 häst­kraf­ter. Om den siff­ran kom­mer att kvar­stå åter­står att se. Ef­tersom 1,4-li­ters­ma­ski­nen i öv­ri­ga Passat-ut­bu­det sägs för­svin­na till för­mån för en 1,5-li­ters­di­to kanske även Gte-modellen för­änd­ras på den punk­ten.

Nå­got många tror att Volks­wa­gen har fi­lat på hos Passat GTE är räck­vid­den vid en­bart el­drift. Upp till fem mil anges räck­vid­den till i dag, en­ligt Nedc-kör­cy­keln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.