3-SE­RIE UT­MA­NAR TES­LA MO­DEL 3

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nya el­driv­na BMW 3-se­rie G20 är en bil som en­bart är byggd för att ut­ma­na Tes­la 3. Vil­ket in­te minst be­vi­sas av att BMW an­vän­de en Tes­la 3 som rikt­mär­ke vid tes­ter­na­av den­na bil. Det här in­ne­bär ock­så att BMW sat­sar hårt på att elekt­ri­fi­e­ra si­na van­li­ga bi­lar än att byg­ga spe­ci­al­ver­sio­ner som I3 och i8. BMW har in­te av­slö­jat så myc­ket om el­driv­na 3-se­rie, all­ra minst räck­vid­den. Men ef­tersom kon­kur­ren­ter­na kli­ver in med bi­lar som kla­rar när­ma­re 50 mil mås­te BMW hål­la sig där­om­kring. Och bry dig in­te om av­gas­pi­por­na, det är ba­ra fa­ke för att för­vil­la, pre­cis som Porsche för­sök­te sig på med el­driv­na Taycan/mis­sion E-pro­to­ty­per­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.