FOCUS ST VÄX­LAR UPP

Bil - - FRAMVAGNEN - Nya Ford Focus

i St-skrud syn­tes härom­da­gen på klas­sis­ka ra­cer­ba­nan Nür­bur­gring och ef­tersom bas­ver­sio­nen re­dan är presenterad så är in­te ma­ske­ring­en li­ka om­fat­tan­de läng­re. Den främ­re stöt­fång­a­ren kom­mer att mo­di­fie­ras, el­ler helt by­tas ut, för att ST skall få ett spor­ti­ga­re ut­se­en­de. Den bak­re stöt­fång­a­ren får en så kal­lad dif­fu­ser mel­lan de två av­gas­pi­por­na på var­de­ra si­dan av bi­len.en stor bak/tak spoi­ler ad­de­rar till den spor­ti­ga fram­to­ning­en vil­ket även en sänkt chas­si­sätt­ning och stör­re hjul gör. Bakom hju­len döl­jer sig för­stås brom­sar som bi­ter bätt­re än nor­malt. Focus ST be­hö­ver le­ve­re­ra 250-275 häst­kraf­ter för att va­ra kon­kur­rens­kraf­tig men frå­gan är hur stor mo­torn blir samt på hur många cy­lind­rar. Det mesta ta­lar för en rak fy­ra på två li­ter med tur­bo­ladd­ning. Men det går även ryk­ten om en tre­cy­lind­rig tur­bo på 1,5-1,6 li­ters vo­lym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.