Åt­ta BEGAGNATKÖP som ökar i pris

Att tjä­na peng­ar på att kö­pa en be­gag­nad bil är kanske in­te al­la för­un­nat, men väl­jer du rätt mo­dell ökar chan­sen. Men med hjälp av köp- och sälj­saj­ten Bloc­kets pris­sta­tistik kan man få ett hum om pris­ut­veck­ling­en är sta­bil el­ler sti­gan­de.

Bil - - KONSUMENT - TEXT: ERIK ANDRÉN

Visst har du ock­så tänkt tan­ken på att kun­na kö­pa en be­gag­nad bil, och se­dan efter någ­ra år säl­ja den med en för­tjänst? Det är ju dock lät­ta­re sagt än gjort. Andra­hands­vär­det på bi­lar föl­jer i all­män­het en fal­lan­de kur­va, var­ef­ter bi­lens ål­der ökar. Men det finns un­dan­tag till re­geln. Äld­re mo­del­ler ökar i pris när de blir en­tu­si­ast­for­don, och ­ny­a­re mo­del­ler kan bli ef­ter­trak­ta­de av and­ra an­led­ning­ar.

Med hjälp av ex­klu­siv sta­tistik från Sve­ri­ges störs­ta webb­si­da för be­gag­nat­af­fä­rer med bi­lar, Bloc­ket, har vi iden­ti­fi­e­rat åt­ta bil­mo­del­ler där de be­gär­da pri­ser­na har lyc­kats bry­ta den

Äld­re mo­del­ler ökar i pris när de blir en­tu­si­ast­for­don.

gängse vär­de­minsk­nings­kur­van och i stäl­let föl­jer en upp­åt­gå­en­de trend.

Kort sagt – om du kö­per en av des­sa mo­del­ler, då är chan­sen stör­re att du gör ett bra beg­köp, och för en gångs skull kan gå i vinst vid ett even­tu­ellt bil­byte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.