FAK­TA: OM STA­TISTI­KEN

Bil - - KONSUMENT -

Di­a­gram­men och da­tan byg­ger på me­di­an­vär­det av det an­giv­na pri­set på de bi­lar som ut­an­no­se­rats på Bloc­ket av de spe­ci­fi­ka års­mo­del­ler­na. I det­ta in­går bå­de privat- och fö­re­tags­an­non­ser, lik­som al­la ka­ros­ser, mo­to­ral­ter­na­tiv och ut­rust­ningsni­vå­er.

Samt­li­ga di­a­gram sträc­ker sig mel­lan år 2010–2018.

An­led­ning­en till att vi valt att ba­se­ra sta­tisti­ken på me­di­an­vär­det är att und­vi­ka allt­för sto­ra av­vi­kel­ser ba­se­rat på en­skil­da ex­tremt dy­ra el­ler ex­tremt bil­li­ga ex­em­plar.

För de fles­ta re­do­vi­sa­de mo­del­ler är nog­grann­he­ten i di­a­gram­men kvar­tals­vis re­do­vi­sad. I vis­sa fall, där un­der­la­get på ett kvar­tal va­rit för li­tet, har dock da­ta från fle­ra kvar­tal lagts ihop. Kur­vor­na vi­sar därför även års­tids­be­ro­en­de väx­ling­ar i för­sälj­nings­pri­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.