VOL­VO 850 1989-1992

Bil - - KONSUMENT -

Tors­lan­das de­fi­ni­ti­va över­gång till fram­hjuls­drift mar­ke­ra­des med Vol­vo 850, och med 27 år på nac­ken se­dan den förs­ta års­mo­del­len rul­la­de av ban­det bör­jar de fi­na ex­em­pla­ren bli åtrå­vär­da. Samtidigt är fort­fa­ran­de Vol­vo 850 en fullt ka­pa­bel bil för bruks­an­vänd­ning.

Pri­ser­na har nu sjun­kit klart och se­dan 2015 pla­nat ut på en märk­bart sta­bil, och låg ni­vå. Ska be­gag­nat­prist­ren­den för äld­re Vol­vo-mo­del­ler åter­speg­la sig även i fal­let 850 – ja, då är det pre­cis nu du ska slå till. 850 kom­mer ba­ra att bli dyrare!

Vol­vo 850 har in­te bör­jat öka i vär­de på be­gag­nat­mark­na­den – än­nu. Myc­ket ty­der på att den gör det fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.