JEEP WRANGLER 1989-1992

Bil - - KONSUMENT -

Du kom­mer av allt att dö­ma in­te kun­na kö­pa en Jeep Wrangler bil­li­ga­re sen. Mo­dell­ge­ne­ra­tio­nen mel­lan 1997 och 2006 vi­sa­de en fal­lan­de trend fram till år 2012, men har haft pri­ser som var­ken på­tag­ligt ökat el­ler mins­kat se­dan dess. Om nå­got är prist­ren­den svagt ökan­de. Lägst me­di­an­pris – 55 000 kro­nor – no­te­ra­des hös­ten 2014. Se­nas­te no­te­ring­ar­na lig­ger kring 100

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.