BMW 7-SE­RIE 1994-2001

Bil - - KONSUMENT -

Det är få ny­a­re BMW som ver­kar ha stan­nat av el­ler bör­jat öka i be­gär­da pri­ser. Vi får gå till­ba­ka till BMW 7-se­rie, av den ge­ne­ra­tion som till­ver­ka­des mel­lan 1994 och 2001, in­ternt kal­lad E38, för att se en tyd­lig vänd­ning. 2014 låg me­di­an­pri­set på de ut­an­non­se­ra­de bi­lar­na un­der 20 000 kro­nor, me­dan det nu när­mar sig 30 000 kro­nor. I pro­cent räk­nat en gans­ka re­jäl upp­gång

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.