ANDREAS HED­LUND ANALYTIKER PÅ BLOC­KET

Bil - - KONSUMENT -

Vad gör du som analytiker på Bloc­ket? Som de­di­ke­rad analytiker för just for­don hand­lar job­bet bå­de om Bloc­kets eg­na platt­form, att hål­la koll på ef­ter­frå­gan samt att be­va­ka bi­lan­nons­bran­schen i stort. Vad sä­ger sta­tisti­ken som vi re­do­vi­sar?

Sta­tisti­ken sä­ger hur prist­ren­den i stort ser ut för var­de­ra mo­dell. Al­la Vol­vo 850 lig­ger in­te runt 5 000 kro­nor, och vis­sa ex­em­plar når ald­rig ner dit. Men när vi ser en så platt kur­va för me­di­an­pri­set är den tro­li­ga tren­den fram­åt ökan­de. De fles­ta bi­lar bör­jar öka i vär­de när de blir mel­lan 20 och 30 år, men det finns ing­en uni­ver­sell gräns. Vad köp­te du själv för bil se­nast?

En BMW 530i från 2006. Men helt ut­an en tan­ke på om den skul­le sti­ga i vär­de el­ler ej un­der min ägo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.