PRISVÄRD CITYPENDEL BEGTEST

Bil - - BEGAGNAT - TEXT: JONAS BORGLUND FOTO: GLENN LINDBERG

Mås­te en elekt­riskt dri­ven bil ha en räck­vidd som en ben­sin­dri­ven bil, ac­ce­le­re­ra som värs­ta Fer­ra­rin och kos­ta en mil­jon? Kanske in­te, och det finns bil­li­ga­re, in­te fullt så snabba al­ter­na­tiv. Ett av de vet­ti­ga­re he­ter Re­nault Zoe. Vi ki­kar på hur de är som be­gag­na­de.

Hit kom den 2014 och ut­sågs di­rekt till bäs­ta köp i ett test mot fy­ra kon­kur­ren­ter.

Var­för drab­bas män­ni­skor av fe­no­me­net räck­viddsång­est när det finns mil­jon­tals elut­tag över he­la lan­det och ba­ra en bråk­del så många ben­sin­mac­kar? Det går lik­som in­te ihop.

Al­la elut­tag är vis­ser­li­gen in­te för al­la, men nog finns det till­räck­ligt många till­gäng­li­ga. Det sto­ra krux­et är lä­gen­hets­bo­en­de där det knap­past är tillå­tet att dra en sladd från fönst­ret ner till bi­len. Hur skul­le det se ut? Som om he­la hu­set var in­gär­dat i ett stort spin­del­nät. Ett jät­te­pro­blem om vi ska stäl­la om från fos­silt, och en frå­ga för hand­lings­för­la­ma­de po­li­ti­ker. Nej, det här ska in­te hand­la om ener­gi­po­li­tik ut­an om en be­gag­nad el­bil som var­ken kos­tar skjor­tan el­ler alst­rar allt för svår räck­viddsång­est. Re­nault Zoe.

Al­la kan för­stås in­te kö­ra el­bil på grund av en rad om­stän­dig­he­ter, men för­vå­nan­de många. Un­der­teck­nad ex­em­pel­vis, som har fy­ra mil till job­bet, bor i vil­la och kan lad­da även på job­bet. Än­då kör han med ben­sin ef­tersom ben­sin-al­kis­ge­nen är nedärvd. En up­pen­bar ge­ne­ra­tions­frå­ga.

Lil­la Zoe fanns att kö­pa re­dan 2012 men in­te hos oss. Hit kom den först 2014 och ut­sågs di­rekt till bäs­ta köp i ett test mot fy­ra kon­kur­ren­ter. Ett stort ar­gu­ment var för­stås pri­set där Zoe låg 60 000 kro­nor un­der när­mas­te kon­kur­rent VW e-up som är en mind­re, träng­re bil. Var­för bil­li­ga­re? Ef­tersom man hyr bat­te­ri­et till Zoe och det är bå­de på gott och på ont. Det go­da är att du all­tid är ga­ran­te­rad ett fräscht bat­te­ri och att du får vägas­si­stans även vid ur­lad­dat bat­te­ri un­der he­la bi­lens livs­längd, samt en del and­ra för­de­lar. Det on­da är att

det tic­kar peng­ar var­je må­nad även om bi­len står. Det gäl­ler al­la be­gag­na­de Zoe och som ny äga­re mås­te du teck­na ett av­tal med Re­nault. Kost­na­den be­ror på kör­sträc­ka per år där den lägs­ta är 750 mil och kos­tar 599 kro­nor i må­na­den. Kör­sträc­kan kan änd­ras un­der av­tals­ti­den där den längs­ta är 1 750 mil och kos­tar 999 kro­nor per må­nad. Re­nault har fått viss kri­tik för det­ta sy­stem och har änd­rat sig. Nu kan man kö­pa bat­te­ri­et om man kö­per en ny Zoe. Allt­så ing­et för be­gag­nat­kun­den. Näm­nas kan att bat­te­ri­et kos­tar 80 000 kro­nor – ut­ö­ver bi­len.

Zoe är rym­lig för sin stor­lek och fy­ra åker bra även om sto­lar och sä­ten läm­nar en dov ef­ter­smak efter en läng­re tur. Den har hög ut­rust­nings­grad och fick fem stjär­nor i Eu­ro NCAP´S krock­tes­ter. Zoe rul­lar tyst och har kanske in­te un­der­hål­lan­de väge­gen­ska­per, men i al­la fall bra. Dess­utom går den bort­åt 15-18 mil i verk­lig kör­ning och kos­tar från drygt 100000 kro­nor.

Va­då ång­est!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.