Form­top­pad

Niu är den se­nas­te i ra­den av el­driv­na mo­pe­der som vill gö­ra Sve­ri­ge med ström­kö­ran­de. Vi prov­kör M1 som top­par 45 km/h.

Bil - - MOTORCYKEL NIU - TEXT: PETER KLEMENSBERGER FOTO: PA­TRIK LIND­GREN

De­sign är vik­tigt i dag och där har ki­ne­sis­ka Niu ta­git i från tår­na med M1. Mo­pe­den ser i det när­mas­te ut som ett kon­cept men är allt­så en se­rie­pro­du­ce­rad mo­ped. Niu som mär­ke må var en dol­dis här men i hem­lan­det Ki­na är man ett pre­mi­um­mär­ke. Fö­re­ta­get star­ta­de som en crowd­founding­kam­panj så sent som 2016 och fick ihop el­va mil­jo­ner dol­lar på 15 da­gar.

M1 är en sko­ter men man har bör­jat med ett blankt ark och kon­stru­e­rat den från grun­den. Ra­men är ge­nom­ar­be­tad och sväng­ar­men bak­till är till­ver­kad i en på­kostad ti­tan och alu­mi­ni­um­le­ge­ring. Fo­kus har le­gat på en en­kel och lätt kon­struk­tion, mo­pe­den väger ba­ra 50 kg och är ba­ra snäp­pet job­bi­ga­re än en cy­kel att baxa runt.

M1 hand­lar myc­ket om de­sign men även de­tal­jer. Den har fart­hål­la­re, fjärr­styrt larm, au­to­ma­tiskt åter­gå­en­de blin­kers och ett snyggt bat­te­ri (tänk att jag en dag skul­le skri­va det). Mo­pe­den kan dess­utom kopp­las till en app på din mo­bil. Du kan då lä­sa färd­sta­tisk­tik, ladd­ning med me­ra och alar­me­ras även om den flyt­tar sig från sin po­si­tion där du har låst den. Då kan for­do­net spär­ras och gö­ras obruk­bar.

Sex tim­mar till ful­lad­dat

M1 kom­mer i klat­schi­ga fär­ger som blått, rött och gult (det sista dock ej i Sve­ri­ge) men även i mer mo­de­ra­ta ku­lö­rer som vitt och grått för den som vill fär­das mer diskret.

Bat­te­ri­et väger 8,3 kg och är pla­ce­rad un­der sa­deln och in­te i gol­vet som hos sin sto­re­bror N1S. Det kan lad­das på plats el­ler tas ut och fyl­las på via vägg­kon­tak­ten hem­ma och det tar sex tim­mar om det är slut­kört.

Mo­torn sit­ter som hos de fles­ta mo­der­na el­skot­rar i bak­hju­let och är av mär­ket Bosch. Räck­vid­den anges va­ra tio mil men i själ­va ver­ket är den om­kring fem mil om man kör på full su­la. Topp­has­tig­he­ten är 45 km/h men M1 finns även i klass Ii-ut­fö­ran­de och top­par då 25 km/h och kan i och med det kö­ras i cy­kel­ba­nor och slip­per re­gi­stre­rings­skyl­tar.

Gil­lar att krys­sa i tra­fik

Mo­torn hos den prov­kör­da 45 km/h-va­ri­an­ten har en ka­pa­ci­tet på 1200 W vil­ket gör att den mäk­tar med bac­kar bra. Om de är långa och/ el­ler bran­ta kan has­tig­he­ten sjun­ka men ald­rig så att det blir fru­stre­ran­de. Fjäd­ring­en bak är i det när­mas­te Ci­troën­mjuk. Den sma­la for­men gör att du ut­an tve­kan vågar att ”läg­ga ner” mo­pe­den i kur­vor.

Att krys­sa i bil­kö­er och mel­lan väg­ar­be­ten, som Stock­holm just nu kryl­lar av, är en bag­gis med M1, men så fort du läm­nar bö­kig tra­fik vi­sar sig 45 km/h va­ra i un­der­kant. Att kö­ra på el kan va­ra skräm­man­de, folk hör dig helt en­kelt in­te så chan­sa in­te och vi­sa din när­va­ro.

Bakom sty­ret är förarmil­jön kri­stall­klar. Det finns två körlä­gen där num­mer ett pas­sar när pre­ci­sion krävs men kan även med för­del an­vän­das som en ”et­ta” då kraf­ten i lä­ge två kom­mer ab­rupt. Ett be­kräf­tel­se­tryck krävs in­nan du far i väg då mo­tor­ljud sak­nas och du an­nars kan rå­ka dra på ga­sen av miss­tag.

Bat­te­ri­kraf­ten mäts som hos and­ra el­mo­pe­der i pro­cent, när de sista 30 nås sjun­ker topp­has­tig­he­ten till 40 km/h. En var­ning nog för att bör­ja ta det lungt med hö­ger­han­den.

I dis­play­en finns även in­for­ma­tion för när du kör eko­no­miskt samt när brom­sar­na ge­ne­re­rar kraft till bat­te­ri­et. Här finns även en di­stans­mä­ta­re/ tripp­mä­ta­re och i cent­rum finns has­tig­hets­mä­ta­ren.

Niu M1 lå­ter ju som en för­träff­lig ma­skin, det är den ock­så men det finns mi­nus­punk­ter. Om du är av det stör­re snit­tet och med det även har sto­ra do­jor blir det trångt. Sa­deln är kort och ut­rym­met för föt­ter­na är be­grän­sat, en avigsi­da av må­let med att va­ra kom­pakt. På den punk­ten är kon­kur­ren­ten Vess­la att fö­re­dra med li­te mer ut­rym­me och stör­re sa­del på bå­da led­der.

M1 är även käns­lig för vind på grund av låg vikt och re­la­tivt höga bat­te­ripla­ce­ring. Mini­for­ma­tet gör ock­så att det är mind­re plats för att pla­ce­ra sa­ker mel­lan be­nen på gol­vet, an­nars ett trumf­kort när det gäl­ler sko­ter­lay­ou­ten. En krok finns i al­la fall att hänga sa­ker i. Att pla­ce­ra nå­got un­der sa­deln är omöj­ligt, där ryms på sin höjd ett fäl­glås. Till­be­hör som si­do­väs­kor och topp­box lär krys­sas för av många om man in­te väl­jer att lö­sa frak­tan­det med en van­lig ryggsäck.

Tung pjäs

Och som med al­la mo­der­na skot­rar, el- som ben­sin­driv­na, är allt du tar i plas­tigt. När det kom­mer till ge­di­gen­het över­glän­ser Vess­la i viss mån Niu M1. Och lik­som i fal­let Vess­la har formgläd­jen ta­git stopp med lad­da­ren, det är en tung och ful pjäs som dess­utom blir varm och som man ogär­na har med sig i onö­dan.

Med de­sig­nen, de­tal­jer­na och smi­dig­he­ten kan man lätt att för­ut­spå en suc­cé för modellen M1 och så är re­dan fal­let, i al­la fall för mär­ket Niu som hel­het då man har sålt över 400 000 el­mo­pe­der, främst hem­ma i Ki­na.

Nu är det dags för Eu­ro­pa och även Sve­ri­ge (här har man sålt 350 M1 i år och sik­tar 600 näs­ta år) – här med skat­te­be­ta­lar­nas hjälp. En tid till i al­la fall. El­for­donspre­mi­en ska hål­la på till 2020 och år­li­gen om­fat­ta 350 mil­jo­ner kro­nor. Om den finns kvar el­ler änd­ras efter hös­tens val åter­står att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.