Får man mö­tas vid av­smal­ning­en?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

Hej ex­per­ter. På in­far­ter­na till vårt sam­häl­le så har man gjort av­smal­ning­ar som mid­jor på vägen un­ge­fär. Det går att mö­tas med två per­son­bi­lar om man hål­ler tung­an rätt i mun, men last­bi­lar kan ba­ra pas­se­ra en i ta­get. Vil­ka reg­ler gäl­ler? Vem har väj­nings­plikt? Får man mö­tas? Ska­par in­te det här onö­di­ga olyc­kor? Har ni nå­got tips som gör de här pas­sa­ger­na smi­di­ga­re att pas­se­ra?.

RO­BERT

SVAR: Hej Ro­bert. Det här är ett van­ligt fart­däm­pan­de hin­der. Det är ett al­ter­na­tiv till gupp el­ler chi­kan. Tra­fi­klag­stift­ning­en har ing­et tyd­ligt svar på di­na frå­gor. Det är med av­sikt att ska­pa li­te osä­ker­het så al­la sak­tar ner när de när­mar sig. Tra­fik­för­ord­ning­en sä­ger:

”Ett for­don skall vid mö­te med and­ra for­don hål­las till hö­ger. Fö­rar­na skall läm­na ett be­tryg­gan­de av­stånd i sid­led mel­lan for­do­nen. Om det finns nå­got hin­der för mö­te skall den fö­ra­re stan­na som har hind­ret på sin si­da, om det är nöd­vän­digt för att den mö­tan­de skall kun­na pas­se­ra.”

I det här fal­let har bå­da hind­ret, av­smal­ning­en, på sin si­da så ing­en har fö­re­trä­de. Det an­ses då va­ra den som är när­mast som ska åka först, men det finns ing­et för­bud mot att mö­tas om bå­da fö­rar­na an­ser att det finns ett be­tryg­gan­de av­stånd i sid­led.

Det hän­der en och an­nan olycka vid de här pas­sa­ger­na. Back­speg­lar som slår emot varand­ra, man kör på sten­kan­ten/trot­to­ar­kan­ten vid si­dan och får punk­te­ring och kanske en för­störd fälg och ska­dad fram­vagn. Men att på­stå att olyc­kor är van­li­ga är en över­drift. För att va­ra tyd­lig mot mö­tan­de in­nan pas­sa­gen så av­ser man att ge mö­tan­de fö­re­trä­de, så håll till hö­ger och sänk far­ten tyd­ligt in­nan så den mö­tan­de ser. Av­ser man att kö­ra först, så styr ut li­te mot mit­ten så för­står den mö­tan­de enkla­re. RUBEN BÖRJESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.