Köp in­te bil­li­ga som­mar­däck!

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

Hej! Jag är på gång att kö­pa nya som­mar­däck och det är ju en ren djung­el det där med däck. Så nu tänk­te jag frå­ga ett proffs.

Jag har ki­kat på Land­sa­il LS388 ef­tersom det fått bra be­tyg i för­hål­lan­de till pris. Jag kör en Toyo­ta Pre­via från 2004 med di­men­sion 215/60 R16 och be­last­nings­in­dex 95. Bi­lens tjäns­te­vikt är 1 800 kg och total­vik­ten 2 330 kg. Kla­rar sig ett däck med be­last­nings­in­dex 95? Då tål ju var­je däck 690 kg och mul­ti­pli­ce­rar man det med fy­ra blir det 2 760 kg. Då bor­de de väl kla­ra sig? FREDRIK

SVAR: Hej Fredrik. Köp inga Land­sa­il, hit­tills har de vi­sat sig va­ra rik­tigt då­li­ga i de tes­ter som de va­rit med i. Pris­värt är ett skevt be­grepp i den här världen, för när du väl be­hö­ver grep­pet så finns det ing­et re­a­pris i världen som kan räd­da dig. Se till att kö­pa ett rik­tigt bra däck med eta­ble­ra­de kva­li­te­ter i stäl­let och lägg en stund fram­för da­torn el­ler med te­le­fo­nen för att sö­ka efter bäs­ta pris.

På många bi­lar, dock in­te al­la, så står be­last­nings­in­dex in­skri­vet i re­gi­stre­rings­be­vi­set. Kanske på din bil? Dessvär­re kan du in­te räk­na ax­el­be­last­ning så som du gör, så­vi­da vik­ten i din Pre­via in­te är för­de­lad ex­akt 50/50 mel­lan fram och bak oav­sett om du åker en­sam i bi­len el­ler om den är ful­las­tad – det där hän­der in­te i verk­lig­he­ten. Jag re­kom­men­de­rar dig att ringa en Toyo­ta-verk­stad och frå­ga vil­ket be­last­nings­in­dex du ska ha om du in­te kan fin­na det i re­gi­stre­rings­be­vi­set. Di­men­sio­nen 215/60 R16 finns i an­ting­en be­last­nings­in­dex 95 el­ler 99 (XL som in­ne­bär att stom­men i däc­ket är för­stärkt). Oav­sett vil­ken di­men­sion man pra­tar om så finns de all­tid ba­ra i två oli­ka be­last­nings­in­dex – en stan­dard och en XL. LINUS PRÖJTZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.