Nya ti­der för BMW 3-se­rie

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu har BMW dra­git skyn­ket av den av många ef­ter­läng­ta­de G20-ge­ne­ra­tio­nen, nya 3-se­rie på van­lig svens­ka. Bland ny­he­ter­na hit­tar vi en stör­re och mer vridstyv ka­ross byggd på en ny platt­form, sänkt vikt, mo­der­na­re in­red­ning och tek­nik och snå­la mo­to­rer.

Nya BMW 3-se­rie, som byggs på Clar-platt­for­men som även an­vänds till stör­re mo­del­ler, är stör­re än sin fö­re­gång­a­re. Med 470,9 cen­ti­me­ter har mo­del­len vux­it med 7,6 cen­ti­me­ter på läng­den.

Med 182,7 cen­ti­me­ter har 3-se­rie bli­vit 1,6 cen­ti­me­ter bre­da­re. På höj­den är nya BMW:N en mil­li­me­ter hög­re än ti­di­ga­re och mä­ter to­talt 144,2 cen­ti­me­ter.

Ax­elav­stån­det har även det vux­it. Det mä­ter nu 285,1 cen­ti­me­ter (+4,1 cm).

BMW er­bju­der än­nu inga au­to­no­ma kör­sy­stem, där­e­mot se­miau­to­no­ma, och nya 3-se­rie ut­gör ing­et un­dan­tag från in­sla­gen väg. Bi­len en stor sen­sor i frontspoi­lern och fler sen­so­rer i in­ner­back­spe­gel­fo­ten. Sen­so­rer­na be­hövs för till­va­let Driving As­si­stant Pro­fes­sio­nal som in­ne­hål­ler ak­tiv fart­hål­la­re med av­stånds­ra­dar och kökör­nings­as­si­stans, sty­ras­si­stans, fil­by­tesas­si­stans samt fle­ra var­nings­funk­tio­ner för att und­vi­ka in­ci­den­ter. Kol­li­sions­var­ning med au­tobroms, som även kän­ner av fot­gäng­a­re, är dock stan­dard.

And­ra as­si­sten­ter om­bord på nya 3-se­rie är en ny, avan­ce­rad par­ke­rings­as­si­stent som kla­rar bå­de vin­kel- och pa­ral­lell­par­ke­ring­ar, par­ke­rings­av­stånds­kon­troll­sy­stem, bac­kas­si­stent och back­ka­me­ra.

Au­to­ma­tisk upp­da­te­ring

Även head up-dis­play­en är vas­sa­re än ti­di­ga­re ge­nom att på en 70 pro­cent stör­re yta pro­ji­ce­ra mer an­vänd­bar in­for­ma­tion för fö­ra­ren som på så vis in­te be­hö­ver ta blic­ken från vägen.

In­fo­tain­mentskär­men har in­te ba­ra en del­vis ny pla­ce­ring och ut­form­ning som är mer in­te­gre­rad i in­stru­ment­brä­dan, den har ock­så för­setts med BMW:S se­nas­te ope­ra­tiv­sy­stem (BMW Ope­ra­ting Sy­stem 7.0) med en rad tillägg­s­tjäns­ter via BMW Con­nec­ted och BMW Con­nec­ted­dri­ve. Mjuk­va­ran upp­da­te­ras nu­me­ra ock­så au­to­ma­tiskt via OTA (Over The Air).

Bildskärm kan man ock­så få i mä­tar­hu­set, det så kal­la­de BMW Li­ve Cock­pit Pro­fes­sio­nal-gräns­snit­tet. På den 12,3 tum sto­ra skär­my­tan kan fö­ra­ren få all möj­lig in­for­ma­tion, ex­em­pel­vis na­vi­ga­tions­an­vis­ning­ar, sam­ti­digt som ut­se­en­det kan skif­ta.

Vid säljpre­miä­ren är det tre mo­to­ral­ter­na­tiv som är ak­tu­el­la, en ben­sin­mo­tor och en die­sel­mo­tor varav sist­nämn­da i två ut­fö­ran­den. Samt­li­ga mo­to­rer är Eu­ro 6d Temp-cer­ti­fi­e­ra­de, det vill sä­ga en­ligt den hår­das­te av­gasre­ning som finns i dags­lä­get. Al­la mo­dell­ver­sio­ner, för­u­tom de fyr­hjuls­driv­na (xdri­ve), är bak­hjuls­driv­na.

Bak­de­len har be­gå­vats med en li­ten spoi­ler på ba­ga­geluc­kan.

In­stru­men­te­ring­ens gräns­snitt känns igen från BMW X5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.