VW T-ROC TAP­PAR TA­KET

Bil - - FRAMVAGNEN -

är ing­en ny­het, in­te hel­ler att den kom­me­ri en vas­sa­re R-ver­sion. Men det­ta är de förs­ta bil­der­na på T-roc som cab­ri­o­let. Om du tyc­ker att tak­lin­jen på tyg­ta­ket på­min­ner om ned­lag­da Golf cab­ri­o­let tyc­ker vi att du tyc­ker rätt. T-roc är som så många and­ra bi­lar i Volks­wa­gen­grup­pens mo­dell­flo­ra byggd på den flex­ib­la Mqb-platt­for­men vil­ket i sig är bra men in­te gör bi­lar­na spe­ci­ellt ro­li­ga el­ler liv­li­ga att kö­ra. T-roc cab­ri­o­let skil­jer sig en del från van­li­ga T-roc. För­u­tom det up­pen­ba­ra att ta­ket är av­tag­bart så har den ba­ra två dör­rar och bak­luc­kan pryds av en li­ten spoi­ler. Be­ro­en­de på var den säljs kom­mer T-roc att er­bju­das med tre oli­ka ben­sin­mo­to­rer och två die­sel­al­ter­na­tiv. Vi har in­te hört ta­las om va­re sig ladd­hy­brid el­ler ren el­drift men vi skul­le in­te bli för­vå­na­de. Fram­hjuls­drift och ma­nu­ell väx­ellå­da blir bas­ut­rust­ning men för de som så öns­kar går det att få sjuväx­lad Dsg-lå­da och/ el­ler fyr­hjuls­drift. Volks­wa­gen T-roc cab­ri­o­let kom­mer i ett väl­digt li­tet seg­ment där dess en­da egent­li­ga kon­kur­rent i dags­lä­get är Range Ro­ver Evo­que Cab. Det ryk­tas dock om att BMW kan va­ra på väg in i den­na di­vi­sion med en öp­pen ver­sion av BMW X2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.