BMW M3 BÖR­JAR KOM­MA I FORM

Bil - - FRAMVAGNEN -

har rul­lat med gam­mal­dags strål­kas­ta­re, in­te vär­di­ga en bil som BMW M3. Fort­fa­ran­de är det rätt myc­ket ma­ske­ring på BMW:S kryss­nings­mis­sil men det är lätt att ur­skil­ja de kraf­tigt bred­da­de skär­mar­na bå­de bak och fram. M3 kom­mer att få bre­da­re spår­vidd än den nu­va­ran­de. På bak­luc­kan åter­finns en li­ten vinge. Det finns ing­en de­tal­je­rad in­for­ma­tion om mo­tor­spe­ci­fi­ka­tion men på go­da grun­der tror vi att M3 får en ny rak sexa med över­ladd­ning. Oklart om det är dubb­la tur­bo el­ler så kal­lad twin­tur­bo. I stan­dardut­fö­ran­de, om man nu kan sä­ga så i det­ta fall, kom­mer mo­torn att ge cir­ka 450 hästar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.