208 IN­SPI­RE­RAS AV 508

Bil - - FRAMVAGNEN -

och tyd­ligt att näs­ta Peu­geot 208 föl­jer det nya de­sign­språ­ket som in­tro­du­ce­ra­des med den stör­re 508. Fram­de­len på­min­ner om en krympt 508 men även bak­lju­sen­ser li­ka­da­na ut, fast en mo­dell mind­re. Peu­geot 208 är den and­ra mo­del­len från Psa-grup­pen som får ta del av den nya platt­for­men för mind­re bi­lar, CMP. Den förs­ta var DS3 Cross­back. Com­mon Mo­du­lar Plat­form är kon­stru­e­rad så att den kan hu­se­ra så­väl fos­sil­mo­to­rer som ladd­hy­bri­der­och el­bi­lar. Den förs­ta bi­len med nå­gon form av el­drift från PSA ska kom­ma un­der 2019 och 2025 skall he­la mo­dell­flot­tan dri­vas av el. Peu­geot 208 för­vän­tas bli om in­te den förs­ta av des­sa så en av de förs­ta. Den kom­mer tro­li­gen även som ren el­bil.

Peu­geot 208 kom­mer även som GTI och det se­nas­te ryk­tet sä­ger att det blir två oli­ka GTI. En ben­sin­dri­ven och en EL-GTI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.