”Vi ska sat­sa på gles­byg­den”, sa po­li­ti­ker­na in­för va­let. Noll san­ning. ”K

Bil - - FRAMVAGNEN -

ör på mö­tes­se­pa­re­ra­de vägar” ma­nar NTF, Motor­män­nen och Tra­fik­ver­ket. Jo, gär­na. Om det är mo­tor­väg. Och om jag har bråt­tom.

Nyss tog se­mestern slut. Och snart bör­jar vin­tern. Då bör­jar elän­det igen: Var­för kan folk in­te kö­ra bil!

Jag kör­de al­la ty­per av vägar i som­ras. Och för­sök­te sam­sas med al­la ty­per av bi­lis­ter. Många bor­de få skjuts till­ba­ka till tra­fik­sko­lan och ta ett par lek­tio­ner till. In­te minst i hyfs och fa­son.

Och hur går det med To­mas Ene­rot­hs stor­sats­ning på vägun­der­hål­let?

En sväng på drygt 200 mil på E18, E45 och E4 och en del riks- och läns­vä­gar i ju­li gav knap­past mer­smak. Hur är det ens möj­ligt att kva­li­te­ten på bi­lis­ter och vägar bli­vit så myc­ket säm­re på 30 år?

Al­la bi­lar har fått bätt­re kö­re­gen­ska­per, de fles­ta har luft­kon­di­tio­ne­ring, ing­en män­ni­ska rö­ker nu­me­ra och al­la bi­lar säljs fort­fa­ran­de med blin­kers. Än­då så il­la. (Man kan ju tyc­ka att åt­minsto­ne de som vill staj­la med ”vand­ran­de” blin­kers bor­de an­vän­da dem.)

Och vad är det för fel på Rim­bo? En ung mam­ma med barn­vagn går på trot­to­a­ren i min kör­rikt­ning. Så plöts­ligt vri­der hon barn­vag­nen 90 gra­der bör­jar kor­sa ge­nom­far­ten.

Med barn­vag­nen som mur­bräc­ka. Jag tvär­ni­tar. Re­na tu­ren för ungen som ju in­te rår för att han for­mar sin tra­fik­mo­ral i Rim­bo att det in­te hun­nit slå om till vin­ter.

Sen E18 mot Värm­land. Nu kör stock­hol­mar­na på pa­rad i väns­ter­fi­len. In­te ens i in­farts­tra­fi­ken till Stock­holm är det ok att par­ke­ra i väns­ter­fi­len. Kör i hö­ger fil. Kör om i väns­ter. Är det så svårt?

En li­ten för­sik­tig dutt med hel­lju­set be­sva­ras ome­del­bart med ett fing­er el­ler en in­broms­ning. Men va fan: Skul­le det in­te va­ra bätt­re om du flyt­ta­de på dig?

Än­nu vär­re blir det när mo­tor­vä­gen smal­nar av till tre­fälts­väg. När det var­nas för 400 me­ter lig­ger fort­fa­ran­de al­la kvar till väns­ter. Ut­an att kö­ra om. Sam­ti­digt sväng­er bi­len som al­la skul­le kö­ra om ut mot väns­ter och hind­rar om­kör­ning.

Så fort det bred­das till två fi­ler sväng­er al­la ut i väns­ter fil igen. Ut­an att hin­na kö­ra om den för­ment lång­sam­ma­re bi­len läng­re fram.

Job­bigt på bar­mark, än­nu job­bi­ga­re med platskrä­van­de snö­val­lar och hal­ka (=då­lig vin­ter­väg­håll­ning).

Riks­väg 45, el­ler E45 som den he­ter nu­me­ra, är en skam för Sve­ri­ge. Och för Eu­ro­pa som oför­skyllt dra­gits in i elän­det i och med namn­by­tet och upp­gra­de­ring­en (?) för ett par år se­dan. När pla­ner­na på ett Eu­ro­pa­väg­nät drogs upp för 70 år se­dan ana­de väl ing­en att kos­ti­gar från vi­kin­ga­ti­den skul­le få va­ra med.

Kö­er­na är ex­trem­långa ef­tersom det in­te går att kö­ra om. Det är ba­ra att rät­ta in sig i le­det. Men är det me­ning­en att ska­pa en så­dan fru­stra­tion i tra­fi­ken? To­mas Ene­roth: Gör nå­got! Säg nå­got. Se till att kö­pa in ett par me­ter väg­bredd till så man slip­per skäm­mas. Och sit­ta på hel­spänn om det trots allt kom­mer en stock­holms­hip­s­ter på om­kör­ning i en skymd kur­va.

Eu­ro­pa­väg in­ne­has av sträc­kan norr om Or­sa, ge­nom Finn­sko­gar­na. Andra­plat­sen pas­se­ras med risk för li­vet runt Yt­ter- och Över­hog­dal i Här­je­da­len.

Det skul­le va­ra bätt­re att stänga av vägen och vän­ta på väg­ma­ski­ner­na. Nu fick jag hål­la till go­do med ett par mil ny as­falt vid Rott­neros i Värm­land som tec­ken på Tra­fik­ver­kets god­het.

6,5 me­ter bred väg. Ibland än­nu sma­la­re. En lång­tra­da­re är 255 cm. En bred hus­vagn 250. 505 cm till­sam­mans ut­an mar­gi­nal mel­lan bi­lar­na. Och ut­an yt­ter­speg­lar­na ro­bert.col­lin@af­ton­bla­det.se in­räk­na­de. Det blir det en ving­el­mån på en me­ter. Sen ett bråd­djupt di­ke och sen sto­ra fu­ror och än­nu tyng­re flytt­block på and­ra si­dan di­ket.

Is­ti­den la ut ste­nar­na. Nors­ka vi­king­ar och sved­je­fin­nar an­la­de vägen. Tra­fik­ver­ket pe­tar nä­san, när ti­den in­te ut­nytt­jas till att sät­ta upp nya fart­ka­me­ror el­ler sän­ka has­tig­he­ten. El­ler tän­ka ut and­ra dum­he­ter (fart­hind­ren i Strömsund tar så myc­ket plats att re­fu­ger­nas vas­sa kant­ste­nar är sön­der­kör­da var en­da en).

Noll­vi­sio­nen be­ty­der ab­so­lut noll i ­Sve­ri­ges in­land. ”Vi ska sat­sa på gles­byg­den”, sa po­li­ti­ker­na in­för va­let. Noll san­ning.

Jag ge­nar läns­väg 331 ner mot E4 vid Sundsvall. Li­ka smal som E45, Med li­ka tvä­ra och dju­pa di­ken. Men mind­re tra­fi­ke­rad. Även om lång­tra­dar­na blir allt fler. Tim­mer­bi­lar­na hål­ler ut bra när vi möts, men bal­ter­na be­hål­ler of­tast ett be­tryg­gan­de av­stånd till di­ket, och ut­an att släp­pa på ga­sen (fast på vin­tern är det bal­ter­na, in­te tim­mer­bi­lar­na som lig­ger i di­ket).

Och in­te ens mo­tor­väg he­la sträc­kan norr ut till Sundsvall. 3-fälts­vä­gar bå­de i Skå­ne och längs Norr­lands­kus­ten. En lång sträc­ka vid Gnarp har in­te ens mitt­räc­ke. Chan­s­ta­gar­na kör Audi och BMW, lig­ger tre me­ter bakom mig tills om­kör­nings­till­fäl­le med mins­ta möj­li­ga mar­gi­nal yp­par sig.

Många av de här bi­lis­ter­na är oskick­li­ga fö­ra­re. Tank­lö­sa. Ofo­ku­se­ra­de på bil­kör­ning­en.

När vi drog ner på re­sur­ser­na för att släc­ka skogs­brän­der, och det fräckt nog än­då bör­ja­de brin­na, frå­ga­de vi EU om hjälp. Det fun­ka­de. Och Na­to ver­kar in­te främ­man­de att räd­da oss från rys­sen, ef­tersom vi in­te har råd med ett eget för­svar.

Så snäl­la Ene­roth, kan du in­te frå­ga en gång till? Om di­na eg­na peng­ar in­te räc­ker. Och om du fort­fa­ran­de är an­sva­rig för vägar­na. EU kanske vill fixa vå­ra vägar ock­så, så att de­ras med­bor­ga­re kan ta sig fram ge­nom Sve­ri­ge? Och nju­ta av se­mestern i stäl­let för att sit­ta liv­räd­da i bi­len.

Sve­ri­ge stäl­ler ju all­tid upp när får­bön­der­na och olivod­lar­na i söd­ra Spa­ni­ens gles­bygd kän­ner sig kränk­ta om de in­te får en fin mo­tor­väg ge­nom od­ling­ar­na. Ene­roth (el­ler din er­sät­ta­re), gör ett för­sök!

Vägstan­dar­den splitt­rar Sve­ri­ge. FO­TO: RO­BERT COL­LIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.