G

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: MI­KAEL STJERNA FO­TO: MER­CE­DES

rep­pet är minst sagt för­vå­nan­de. Mer­ce­des kom­bi­ne­rar det mest he­ta på bil­mark­na­den – ladd­hy­bri­den – med den mest is­kal­la tek­ni­ken i bil­värl­den – den själv­tän­dan­de die­sel­mo­torn. Mo­ti­ven tyc­ker Mer­ce­des är up­pen­ba­ra. Die­sel­mo­torn ger bi­len en över­läg­sen eko­no­mi på lång­re­sor, och el­drif­ten ger ett mil­jö­mäs­sigt och eko­no­miskt plus på kor­ta re­sor. Räck­vid­den är upp till 54 kilo­me­ter på ren el­drift.

Bakom rat­ten över­ty­gar den nya driv­li­nan. El­mo­torn på 122 häst­kraf­ter har ett fan­tas­tiskt drag i sig. Vrid­mo­men­tet finns i sam­ma se­kund som lju­set slår om till grönt och jag nud­dar ga­sen. Som al­la el­mo­to­rer går den tyst och väg­lju­det är nästin­till omärk­ligt i den väli­so­le­ra­de E-klas­sen.

Gaspe­da­len har ett in­byggt mot­stånd halv­vägs, och for­ce­rar jag det kopp­las die­sel­mo­torn in. Det är Mer­ce­des två­li­ters­die­sel på 194 häst­kraf­ter – OM654 för kän­nar­na – som tjänst­gör. Till­sam­mans ger de två driv­käl­lor­na 306 häst­kraf­ter och ko­los­sa­la 700

Mer­ce­des E 330 DE kom­bi­ne­rar el­drift med den i dag näs­tan ut­räk­na­de die­sel­mo­torn. Re­sul­ta­tet är en väl­kö­ran­de och snål lands­vägskrys­sa­re som kla­rar fem mil på el­drift.

Nm. I prak­ti­ken be­ty­der det sport­bils­pre­stan­da. Mer­ce­des upp­ger 0-100 km/h på 5,9 se­kun­der och en topp­fart 250 km/h.

Men det är in­te snabb­he­ten som im­po­ne­rar mest på mig. Det är i stäl­let det sil­kes­le­na in­grep­pet. Jag tes­tar ac­ce­le­ra­tions­för­må­gan upp­re­pa­de gång­er och för­vå­nas var­je gång hur omärk­ligt die­sel­ma­ski­nen tar tag i hän­del­se­ut­veck­ling­en. Den ni­oste­ga­de lå­dan är dis­kre­tio­nen själv, och die­sel­mo­torn gör ing­et stör­re vä­sen av sig.

Ba­ra att ga­sa

Kon­struk­tio­nen är helt ny. El­mo­torn, med ett startvrid­mo­ment på 440 Nm, är star­ka­re än i för­ra ge­ne­ra­tio­nen av Mer­ce­des ladd­hy­bri­der. Om man kör på el­mo­torn en­bart i ”electric mo­de” el­ler tar hjälp av die­sel­mo­torn är ing­et man tän­ker på när man kör, det är ba­ra att ga­sa. I nor­ma­la kör­si­tu­a­tio­ner be­hö­ver in­te die­sel­mo­torn kopp­las in sär­skilt of­ta, så länge bat­te­ri­et har ladd­ning. Kraf­ten i el­mo­torn, med det fi­na vrid­mo­ment som finns till hands di­rekt, räc­ker långt.

Dock in­te läng­re än vad bat­te­ri­et på 13,5 kwh tillå­ter. Mer­ce­des anger en topp­fart i el-lä­ge på 130 km/h och en räck­vidd på 5,4 mil för se­dan­mo­del­len, 5,2 mil för kom­bi­ver­sio­nen. Så långt kla­rar bi­len i el­drift i Wltp-kör­cy­keln, ef­ter om­räk­ning till det gam­la kör­cy­kel­vär­det. Den verk­li­ga räck­vid­den lär va­ra 4-5 mil. Det in­ne­bär en ef­ter­läng­tad ök­ning av räck­vid­den jäm­fört med fö­re­gång­a­ren, ben­sin­ladd­hy­bri­den E 350 e. Den ha­de ett bat­te­ri på 8,7 kwh, och en räck­vidd på 3,3 mil i gam­la Nedc-kör­cy­keln. Allt­för kort för att va­ra kon­kur­rens­kraf­tigt bland da­gens ladd­hy­bri­der. Den läng­re räck­vid­den är ock­så en för­ut­sätt­ning­en för att E 300 de ska kom­ma un­der 50 gram i kol­di­ox­id­ut­släpp. Ett vik­tigt gräns­vär­de på fle­ra mark­na­der. I Tyskland krävs kol­di­ox­id­ut­släpp på un­der 50 gram för att kun­der­na ska få ta del av den tys­ka stat­li­ga ladd­hy­brid­pre­mi­en på 1 500 eu­ro (15 750 kro­nor). I Sve­ri­ge be­ty­der det läg­re CO -ut­släp­pet att E-klass die­sel­hy­brid får om­kring 25 000 kro­nor i mil­jö­bonus.

Ök­ning­en av bat­te­rika­pa­ci­tet har in­te skett på be­kost­nad av bat­te­ristor­le­ken en­ligt Mer­ce­des. Ty­värr är bat­te­ri­pa­ke­te­ring­en en av de sva­ga punk­ter­na i Mer­ce­des an­nars trev­li­ga ladd­hy­bridre­cept. Bat­te­ri­et göms un­der en kraf­tig för­höj­ning av last­gol­vet. I se­dan­mo­del­len är det sär­skilt pro­ble­ma­tiskt, lastut­rym­met blir helt en­kelt för li­tet för bil­stor­le­ken. Fak­tab­la­det sä­ger 370 li­ter, och det är nå­got mind­re än vad som ryms i en Volks­wa­gen Golf.

Haf­sigt gjort

Med tan­ke på pris­ni­vån på bi­len känns bat­te­ri­pa­ke­te­ring­en som en märk­lig hafs-lös­ning. När and­ra till­ver­ka­re – läs Kia Op­ti­ma Plug-in, Volks­wa­gen Pas­sat Sportscom­bi GTE – har be­mö­dat sig att få ner bat­te­ri­et un­der ett slätt golv, var­för gör in­te Mer­ce­des det sam­ma?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.