FÖR SKOG OCH STAD

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: MAR­CUS NYBERG FO­TO: BMW

BMW X5 har bli­vit om­kör­da av kon­kur­ren­ter­na vil­ket de nu ska sät­ta stopp för. Ge­ne­ra­tion G05 är näm­li­gen den bäs­ta X5:an hit­tills.

Först och främst är det in­te ba­ra nju­rar­na i fron­ten som har vux­it på nya X5. G05-ge­ne­ra­tio­nen, som den nu he­ter, har bli­vit läng­re, hög­re och bre­da­re än sin fö­re­gång­a­re. X5 mä­ter in på 492 cen­ti­me­ter på läng­den vil­ket är 4 cen­ti­me­ter läng­re än fö­re­gång­a­ren. Med 200 cen­ti­me­ter på bred­den är den 7 cen­ti­me­ter bre­da­re och med 175 cen­ti­me­ter på höj­den är den 2 cen­ti­me­ter hög­re än för­ra ge­ne­ra­tio­nen (F15).

De in­te­ri­ö­ra ut­rym­me­na är luf­ti­ga och ba­ga­ge­vo­ly­men är lik­vär­dig med fö­re­gång­a­ren. Med upp­fälld bak­sä­tes­rygg ryms 650 li­ter. Fälls sä­tes­ryg­gen (fäll­bar 40/20/40) ryms upp till 1 870 li­ter. Som till­val finns en tred­je sä­tes­rad som ger plats åt yt­ter­li­ga­re två åkan­de. Att kli­va in och ut ur den­na är en­kelt då sä­tes­ra­den fram­för är elekt­riskt lut­nings­bar. En trev­lig­fi­ness är den tu­de­la­de bak­luc­kan som kan ma­nö­vre­ras elekt­riskt. Som stan­dard är luc­kan ma­nu­ellt ma­nö­vre­rad vil­ket är i snå­las­te la­get. En an­nan smart de­talj är det höj- och sänk­ba­ra glidskyd­det­i ba­ga­ge­rums­gol­vet. Det hål­ler las­ten på plats vid rö­rel­se men sänks när las­ten ska skju­tas in vid last­ning. Men även det är till­val som kos­tar ex­tra.

Bytt plats

Jag väl­jer att kö­ra xdri­ve30d vil­ket lär bli den van­li­gas­te sy­nen på de svens­ka vägar­na. På plats vid rat­ten är det förs­ta som slår mig att start­knap­pen har bytt plats och nu hit­tas ne­re vid väx­el­väl­ja­ren. Tryc­ker igång mo­torn och rul­lar iväg längs Ge­or­gi­as ”hig­h­ways” och ”park­ways”. Ef­ter att ha trip­pel­kol­lat back- och si­do­speg­lar ef­ter Sta­te Troo­pers så lå­ter jag bi­len ac­ce­le­re­ra upp till svensk mo­tor­vägs­fart och kon­sta­te­rar gans­ka­om­gå­en­de att bay­rar­na har lyc­kats myc­ket bra med sin iso­le­ring. Ef­ter ett an­tal mil vi­ker prov­kör­ningsrut­ten av från mo­tor­vägen och jag får kän­na på nya X5 på li­te mind­re och kur­vi­ga­re vägar.

Styr­käns­lan är av det tyng­re sla­get vil­ket jag gil­lar. Chas­sit hål­ler emot rik­tigt bra och ka­ros­sen rol­lar in­te nämn­värt vid hög­re far­ter och li­te snä­va­re kurv­tag­ning. När vägar­na blir av det säm­re sla­get, med nå­got som lik­nar skrov­lig be­tong, så vi­sar det sig att den ti­di­ga­re upp­fatt­ning­en om att lju­di­so­le­ring­en är bra verk­li­gen stäm­mer. För­vå­nans­värt li­te däck­ljud smi­ter in trots att vägens be­skaf­fen­het är av det säm­re sla­get.

Tek­niskt sett är ny­he­ter­na många, in­te minst chas­si­mäs­sigt. Som stan­dard är X5 ut­rus­tad med dy­na­miskt chas­si där stöt­däm­par­na kan ju­ste­ras på elektro­nisk väg. Som till­val finns ett två­ax­lat luft­fjäd­rings­sy­stem som in­te ba­ra tillå­ter mjuk och be­hag­lig gång ut­an även juster­bar­markfrigång på åt­ta cen­ti­me­ter. En an­nan ny­het är ett off­ro­ad-pa­ket som ut­ö­ver­luft­fjäd­rings­sy­ste­met­även in­ne­hål­ler hasp­lå­tar.

Ny head up-dis­play

In­te­ri­ö­ren är gans­ka ty­pisk för BMW men har till ut­se­en­det mo­der­ni­se­rats en hel del. Bland an­nat har in­fo­tain­mentskär­men fått en mer fram­trä­dan­de roll och har för­e­nats tyd­li­ga­re med mä­tar­hu­set. Skär­men är på 12,3 tum, sam­ma stor­lek som mä­tar­hu­sets skär­my­ta. Till­sam­mans be­nämns skär­mar­na BMW Li­ve Cock­pit Pro­fes­sio­nal och är stan­dard i nya X5.

In­fo­tain­ment­sy­ste­met kan som ti­di­ga­re ma­nö­vre­ras med hjälp av idri­ve touch-kon­troll­vre­det, multi­funk­tions­knap­par­na på rat­ten, röst­kon­troll samt ges­ter. Även head up-dis­play­en är ny och stör­re än ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner för att kun­na vi­sa mer och tyd­li­ga­re in­for­ma­tion. En 7 x 3,5 tum stor bild pro­ji­ce­ras i fram­ru­tan.

En stor ny­het är även mä­tar­de­sig­nen och frå­gan är om de mest kon­ser­va­ti­va Bmw-ägar­na kan för­li­ka sig med sta­pel­li­ka mä­ta­re i stäl­let för mer tra­di­tio­nel­la has­tig­hets- och varvräk­na­re.

Om kri­ti­ker­stor­men blir för stor är det in­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.