LEXUS NYA GIV

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: OS­KAR KRUGER FO­TO: LEXUS

UX är den förs­ta Lexus-mo­del­len att byg­gas på kon­cer­nens nya platt­form GA-C (Glo­bal Ar­chi­tectu­re – Com­pact). Platt­for­men som först gav grun­den till Toyo­ta Pri­us, men även Toyo­ta CH-R, har en mer vridstyv struk­tur­och låg tyngd­punkt. Lägst i klas­sen på­står Lexus själ­va. Och nej, UX är in­te ba­ra en för­gylld Toyo­ta CH-R. Bland an­nat är UX 14 cen­ti­me­ter läng­re och har en be­tyd­ligt star­ka­re driv­li­na. På tal om driv­li­nan är Lexus först i seg­men­tet att va­ra hy­brid. Då som ”själv­lad­dan­de hy­brid” som de själ­va sä­ger, allt­så att den in­te går att lad­da med sladd. Hy­brid­sys- te­met är av den fjär­de ge­ne­ra­tio­nen och fun­ge­rar rik­tigt bra, in­te minst i kör­cy­keln vil­ket gör att skat­ten blir rik­tigt låg. En­ligt Nedc-korr drar bi­len 0,41 l/mil och släp­per ut 96 g CO , vil­ket blir 442 kro­nor i skatt.

Ut­bu­det av driv­li­nor är dock skralt, det finns näm­li­gen ba­ra ett al­ter­na­tiv. El­ler två om man räk­nar den sju häst­kraf­ter star­ka el­mo­torn för att dri­va bak­hju­len, som finns som till­val. Ja du läs­te rätt – sju häst­kraf­ter. Vrid­mo­men­tet är dock be­tyd­ligt mer och lig­ger på 55 Nm. Det gör Lexus fyr­hjuls­dri­ven­men som ni själ­va för­står räc­ker in­te det långt, och det är ing­et Lexus blun­dar för. Fyr­hjuls­drif­ten är, en­ligt Lexus själ­va, mest till för att kom­ma iväg från stil­lastå­en­de när det är halt, ex­em­pel­vis från ett tra­fik­ljus i vin­ter­tid.

Toyo­ta/lexus har verk­li­gen kom­mit långt i ut­veck­ling­en av

Kon­kur­ren­ter som Audi Q3, Vol­vo XC40 och BMW X1 får se upp. Lexus kom­paktsuv UX är ett av de bäs­ta va­len i klas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.