P

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: ERIK WEDBERG FO­TO: AUDI

Vol­vo V90 har do­mi­ne­rat kom­bi­för­sälj­ning­en i Sve­ri­ge men får nu se upp. Nya Audi A6 Avant är en kon­ku­rernt att räk­na med.

rov­kör­ning­en av Audi A6 ut­går från Frank­furts flyg­plats, in­te långt från gam­la Audi-till­hål­let Nec­kar­sulm, och det känns na­tur­ligt att öpp­na bak­luc­kan fö­re allt an­nat. Re­dan här märks det att Audi in­te har snå­lat. För att öpp­na bak­luc­kan räc­ker det med ett tryck på knap­pen un­der krom­lis­ten, el­ma­nö­vre­rad bak­luc­ka in­går i stan­dard­ut­rust­ning­en och det gör ock­så in­syns­skyd­det som med hjälp av en el­mo­tor dras upp och blot­tar ba­ga­geut­rym­met. Där in­ne finns smi­di­ga ske­nor i gol­vet som gör att man kan fäs­ta last­kro­kar pre­cis var man vill i två spår, och i kro­kar­na kan man fäs­ta ett nät för enklast och smi­di­gast tänk­ba­ra last­säk­ring.

Nya A6 Avant bju­der ock­så på ett bak­sä­te som kan fäl­las i tre de­lar (in­te två som hos Vol­vo) och fäll­ning­en kan gö­ras smi­digt ge­nom att ryc­ka i en spak in­ne i ba­ga­geut­rym­met.

Audi bju­der dock in­te på ett stör­re ba­gage­ut­rym­me. Nya A6 Avant rym­mer ex­akt li­ka myc­ket som ut­gå­en­de mo­dell, 565– 1 680 li­ter. Det är fullt re­spek­tab­la siff­ror som häv­dar sig bra mot kon­kur­ren­ter­na från BMW och Vol­vo, men står sig slätt mot Mer­ce­des E-klass kombi. Den som vill max­i­me­ra last­för­må­gan får även i fort­sätt­ning­en vän­da blic­ken mot Mer­ce­des.

Ny no­men­kla­tur

Ut­an­på bak­luc­kan står det 40 TDI. Det be­ty­der, en­ligt Au­dis nya no­men­kla­tur, att bi­len jag kör har den vid lan­se­ring­en mins­ta die­sel­mo­torn på 2,0 li­ter och 204 häst­kraf­ter. Au­dis fyr­cy­lind­ri­ga två­li­ters­die­sel har se­dan ti­di­ga­re va­rit en av de ab­so­lut bäs­ta och den­na upp­da­te­ra­de va­ri­ant är in­te säm­re. Ma­ke till tyst, vib­ra­tions­fri, stark och elas­tisk die­sel­fy­ra är svårt att hit­ta. Un­der kör­ning störs man en­dast, och det är mar­gi­nellt, av ett ovän­tat högt tur­bopys som läc­ker in i ku­pén. Man ska ock­så va­ra be­redd på att det finns en re­jäl för­dröj­ning i driv­li­nan från full stamp på gaspe­da­len till att bi­len bör­jar rö­ra på sig. Sam­ma fe­no­men finns hos Volvos die­sel­fy­ra i kom­bi­na­tionmed au­to­mat­lå­da. Med en lug­na­re gas­fot och bätt­re pla­ne­ring i kör­ning­en blir för­dröj­ning­en dock in­te ett pro­blem.

40 Tdi-mo­torn har ett så kal­lat mild­hy­brid­sy­stem. Al­la mo­to­rer till nya A6 har för öv­rigt mild­hy­brid­sy­stem. De fyr­cy­lin-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.