En ak­ti­va­re Fiesta

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: OS­KAR KRÜGER FO­TO: STU­ART PRICE

Active ska mer ses som ett ut­rust­nings­pa­ket än nå­gon ny mo­dell. Där in­går det, för­u­tom en del ut­rust­ning, kjolpa­ket i plast och 19 mm hög­re markfrigång vil­ket ger en to­tal markfrigång på 152 mm. In­te jät­te­myc­ket med and­ra ord.

Fiesta kan fort­fa­ran­de in­te fås med fyr­hjuls­drift, ty­värr. Sett till öv­ri­ga ter­räng­e­gen­ska­per har Active be­gå­vats med val­ba­ra körlä­gen och däribland möj­lig­he­ten att stäl­la in bi­len för säm­re un­der­lag. Kör­lä­ge­na stäl­ler dock ba­ra om an­tisladd och gas­re­spons och var­ken stöt­däm­pa­re el­ler driv­ning änd­ras.

Att prov­kör­nings­bi­lar­na dess­utom är ut­rus­ta­de med spor­ti­ga däck i form av Miche­lin Pi­lot Sport 4 un­der­stry­ker att det­ta in­te är nå­gon bil gjord för ter­räng­kör­ning.

Däc­ken gör där­e­mot gott för kö­re­gen­ska­per­na. Längs den kur­vi­ga och spek­ta­ku­lä­ra Rou­te Na­po­le­on upp­levs Fiesta Active li­ka späns­tig som van­li­ga Fiesta. Den hög­re mark­fri­gång­en är allt­så in­te på­tag­lig i van­lig kör­ning och det är den in­te hel­ler i fö­rar­sto­len. Den känns in­te alls som nå­got hög­byg­ge. Vil­ket är bra, för Fiesta är en väl­digt trev­lig bil att kö­ra. Så trev­lig att den vann vårt små­bils­test i AB Bil num­mer 1/2018. Där slog den Volks­wa­gen Po­lo, Nis­san Mic­ra och Suzuki Swift med bravur.

Ford har en för­må­ga att byg­ga bi­lar med bra chas­sin som ger un­der­hål­lan­de egen­ska­per. Fiesta har just det och en skarp styr­ning, men sam­ti­digt ett upp­trä­dan­de som ger in­tryc­ket av en stör­re bil.

In­si­dan i Ford fick ett re­jält lyft i och med Fi­estas ge­ne­ra­tions­skif­te. Bor­ta är hälf­ten av al­la knap­par och in­te­ri­ö­ren fo­ku­se­rar nu­me­ra runt den högt mon­te­ra­de touch­skär­men. Skär­men i sig är bra och en­kel att ma­nö­vre­ra. Från att ha haft en av de mest för­vir­ran­de för­armil­jö­er­na är Ford nu med i tä­ten.

I öv­rigt är skill­na­der­na in­te­ri­ört i Active-ver­sio­nen en­dast färg­val på pa­ne­ler och an­nan stol­kläd­sel. Vi sit­ter allt­så li­ka bra, och li­ka gär­na, här som i van­li­ga Fiesta. Bra er­go­no­mi och bra in­ställ­nings­möj­lig­he­ter!

Fram­för mig har jag den star­kas­te mo­torn det går att få Fiesta Active med, 1,0T 140 hk Eco­boost. I testet som Ford Fiesta vann kör­de vi 100-häs­tars ver­sio­nen av sam­ma grund­mo­tor. Med 100 häst­kraf­ter kän­des ut­väx­ling­en för lång och ef­fek­ten för låg vil­ket fick oss att be­hö­va väx­la för myc­ket. Un­der mo­tor­vägskör­ning or­ka­de in­te bi­len på sex­ans väx­el när det lu­ta­de upp­för. Det fick väx­las ner bå­de till fem­te och ibland en­da ner till fjär­de väx­eln.

Med 140 häst­kraf­ter känns det stor skill­nad, dock är ut­väx­ling­en fort­fa­ran­de i längs­ta la­get. 40 fler häst­kraf­ter är myc­ket och gör gott för bå­de kör­bar­he­ten och för den un­der­hål­lan­de fak­torn. Det är rik­tigt kul att

Det som he­ter Cross Country på Vol­vo-språk el­ler all­ro­ad på Audi-språk har nu fått en al­ter­na­tiv på Ford­språk. Då he­ter det Active och vi kör nya Fiesta med oöm­ma­re klä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.