HÖG TID ATT FYNDA SOMMARBIL

Bil - - KONSUMENT - Skill­nad: Kvar­tal 1: Kvar­tal 2: Kvar­tal 3: Kvar­tal 4: TEXT: ERIK ANDRÉN

Är du su­gen på att kö­pa en cab? Då bör du slå till re­dan nu! An­nons­saj­ten ­Bloc­kets sta­tistik, från rik­ti­ga an­non­ser, kan av­slö­ja hur myc­ket du kan spa­ra ­ge­nom att kö­pa rätt mo­dell vid rätt tid på året. Här är sju mo­del­ler du spa­rar många tu­sen­lap­par på.

42 000 kro­nor. Den and­ra ge­ne­ra­tio­nen C70, som med sin plåtcab är fullt an­vänd­bar året runt, vi­sar på den störs­ta pris­skill­na­den vi kun­nat hit­ta. För att und­vi­ka att ha med helt nya bi­lar i sta­tisti­ken (som vi häm­tar från år 2010 och fram­åt) väl­jer vi att kol­la på ba­ra års­mo­del­ler­na 2006 till 2009, in­nan fa­ce­lift. Här skil­jer det he­la 42 000 kro­nor i me­di­an­pris från det höga förs­ta kvar­ta­let till sen­som­mar­pri­ser­na i kvar­tal tre. Kö­per du nu, ja, då kanske du re­dan är li­te sent ute.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.