2. Vä­ge­gen­ska­per

Bil - - KONSUMENT -

Det är all­tid upp­fris­kan­de med nya ut­ma­na­re som lyc­kas eta­ble­ra branschle­dan­de prestan­da. Att kal­la Miche­lin för en ny ut­ma­na­re kun­de in­te va­ra mer fel, men de­ras dub­ba­de X-ice North 4 som är nytt för sä­song­en får full pott i snö- och is­tes­ter­na. Miche­lin höll länge fast vid sin över­ty­gel­se att byg­ga dubb­däck med max 50 dub­bar per rullom­krets­me­ter (rullom­krets för 205/55 R16 är un­ge­fär två me­ter vil­ket ger 96 dub­bar) men har nu helt svängt. De­ras nya X-ice North 4 har 250 dub­bar vil­ket är 60 dub­bar fler än nå­got an­nat dub­bat. Om det är an­ta­let dub­bar, dubb­pla­ce­ring el­ler öv­ri­ga däc­kets sam­ver­kan med dub­ben (el­ler allt det­ta sam­man­ta­get…) som ger det fi­na re­sul­ta­tet är svårt att sä­ga. Sam­ti­digt kon­sta­te­rar vi att Goody­e­ar pre­ste­rar ett näs­tan li­ka bra re­sul­tat på isen med ba­ra 130 dub­bar, så föl­jan­de är tyd­ligt – stir­ra dig in­te blind på an­ta­let dub­bar.

I fjol­å­rets vin­ter­däck­test kon­sta­te­ra­des un­ge­fär sam­ma sak, fast då var det om­vän­da värl­den då Con­ti­nen­tal med 190 dub­bar var bäst och Miche­lin snäp­pet ef­ter – med ba­ra 100 dub­bar.

Bland de nor­dis­ka dubb­fria däc­ken är kam­pen sten­hård – det skil­jer ba­ra två po­äng mel­lan bäst pre­ste­ran­de Pi­rel­li och No­ki­an på to­ta­la ti­on­de­plat­sen i av­del­ning­en vä­ge­gen­ska­per. Skill­na­der­na mel­lan de el­va bäst pre­ste­ran­de däc­ken to­talt sett är för­bluf­fan­de li­ten, vil­ket öpp­nar upp det för dig som kon­su­ment.

Bridgesto­ne Bliz­zak WS-80 är en­da nor­dis­ka dubb­fria däc­ket som un­der­pre­ste­rar i tes­ter­na av vä­ge­gen­ska­per. Is­pre­stan­da bor­de va­ra bätt­re, men det är fram­förallt på vå­ta vägar som däc­ket bris­ter och upp­trä­der som ett nor­diskt dubb­fritt gjor­de för fem el­ler tio år se­dan – svam­pigt och opre­cist.

På vå­ta el­ler slask­be­gjut­na vägar, då är det mel­la­neu­ro­pe­is­ka vin­ter­däck som är bäst. Inga di­rek­ta ny­he­ter, in­te hel­ler att de har svårt att pre­ste­ra på snö och is. Har de god­tag­ba­ra vin­te­re­gen­ska­per då? Här blir kom­pro­mis­sen för dig som bi­lä­ga­re stor, men om du mest kör på välsköt­ta mo­tor­vä­gar i söd­ra de­len av lan­det så kan däck­ty­pen ab­so­lut pas­sa dig.

In­te en­bart vin­ter­väg­lag

Vi tar ett hel­hets­grepp kring däc­ken och tes­tar dem på al­la un­der­lag. Ba­ra för att det he­ter vin­ter­däck in­ne­bär det ju in­te att däc­ken rul­lar på snö och is he­la ti­den, sna­ra­re tvärtom. Bort­sett från Norr­lands in­land, där för­hål­lan­den bru­kar va­ra sta­bi­la, så bju­der vin­ter­vä­gar­na i vårt av­långa land på al­la ty­per av un­der­lag.

Al­la däc­ken be­dömts mot sam­ma re­fe­rens och med sam­ma po­ängska­la vil­ket in­ne­bär att al­la re­sul­ta­ten är rakt jäm­för­ba­ra mot varand­ra – oav­sett om det hand­lar om dub­bat, nor­diskt el­ler cen­tra­leu­ro­pe­iskt dubb­fritt.

Snö- och is­tes­ter­na körs på av­lys­ta ba­nor, den­na gång i Ar­vid­sjaur strax sö­der om Miche­lin No­ki­an Con­ti­nen­tal Con­ti­nen­tal Goody­e­ar Pi­rel­li Pi­rel­li Goody­e­ar Han­kook No­ki­an Vre­des­te­in Nex­en Gi­ti GT Ra­di­al Bridgesto­ne Con­ti­nen­tal Ling­long Goodri­de Pol­cir­keln i Sve­ri­ge. Våt­tes­ter­na körs på en as­falts­ba­na med kon­trol­le­rad vä­ta i Gisla­ved, det vill sä­ga att be­lägg­ning­en be­vatt­nas kon­stant. Vad vi vet är det en av få, kanske den en­da, ba­nan i värl­den där det är tillå­tet att kö­ra med dub­bar­na kvar i dubb­däc­ken.

Is- och snöpre­stan­da får po­äng ut­i­från ska­lan 0–20 me­dan bar­mark­se­gen­ska­per­na be­döms ut­i­från en ti­o­gra­dig ska­la. Ska­lan skil­jer sig för att vi vär­de­rar vin­te­re­gen­ska­per­na hög­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.