3. Vat­ten­pla­ning

Bil - - KONSUMENT - Däck

Re­sul­tat­lis­tan ser vid en förs­ta an­blick rik­tigt märk­lig ut med Con­ti­nen­tals mel­lan­eu­ro­pe­is­ka dubb­fria däck helt en­samt i top­pen. Just det fak­tum, att Win­ter­con­tact TS 86a0 pre­ste­rar bäst, rå­der det inga tvi­vel om. Men fram­förallt är det öv­ri­ga två mel­la­neu­ro­pe­is­ka som gravt un­der­pre­ste­rar. Bå­de Gi­ti och Goodri­de är långt ifrån li­ka väl­pre­ste­ran­de som mel­la­neu­ro­pe­is­ka däck bru­kar och bor­de va­ra.

Con­ti­nen­tal har vid ett fler­tal ti­di­ga­re test­till­fäl­len vi­sat att man han­te­rar vat­ten­pla­ning väl­digt bra, de tys­ka mel­la­neu­ro­pe­is­ka dubb­fria däc­ken bru­kar lig­ga i top­pen. Men bå­de Gi­ti och Goodri­de bor­de pre­ste­ra långt myc­ket bätt­re.

Goody­e­ar Ultra­grip Ice 2 pre­ste­rar väl­digt bra för att va­ra ett nor­diskt dubb­fritt däck, men skill­na­den upp till bäs­ta Con­ti­nen­tal un­der­stry­ker hur sto­ra skill­na­der det är mel­lan de tre oli­ka däck­ty­per­na i testet. Än så länge går det in­te att kom­bi­ne­ra fi­na pre­sta­tio­ner i al­la del­mo­ment – nå­got får stry­ka på fo­ten. För de nor­dis­ka däc­ken bru­kar det in­ne­bä­ra just vat­ten­pla­nings­egen­ska­per, helt en­kelt för att däc­kets möns­tergum­mi mås­te va­ra så myc­ket mju­ka­re för att kun­na ge­ne­re­ra is- och snö­grepp.

De mel­la­neu­ro­pe­is­ka däc­ken har myc­ket hår­da­re möns­tergum­mi vil­ket i sin tur, för Con­ti­nen­tals del, ger myc­ket bätt­re vat­ten­pla­nings­e­gen­ska­per (och vad som kom­mer vi­sa sig säm­re is- och snö­e­gen­ska­per). Även de fles­ta dub­ba­de kla­rar sig bätt­re än de nor­dis­ka dubb­fria då de har hår­da­re möns­tergum­mi. Men skill­na­der­na är långt ifrån enor­ma, de fles­ta däc­ken lig­ger sam­la­de och pre­ste­rar me­di­o­kert. Det märks tyd­ligt att vat­ten­pla­ning in­te är högs­ta pri­o­ri­tet vid ut­veck­ling av nor­dis­ka dubb­fria och dub­ba­de vin­ter­däck.

Vi ska tilläg­ga att ett bra vat­ten­pla­nan­de däck även kla­rar slask­pla­ning bra. Vid de tes­ter vi ge­nom­fört un­der årens lopp har re­sul­ta­ten vi­sat sig va­ra Con­ti­nen­tal Gi­ti Goody­e­ar Pi­rel­li Goody­e­ar Nex­en GT Ra­di­al Goodri­de Vre­des­te­in Miche­lin Han­kook Bridgesto­ne No­ki­an Con­ti­nen­tal Ling­long Con­ti­nen­tal No­ki­an Pi­rel­li

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.