4. Un­dan­ma­nö­ver­test

Bil - - KONSUMENT - Däck Däck­typ

Tek­ni­kens Världs klas­sis­ka älg­test ut­sät­ter däc­ken för ex­tre­ma på­frest­ning­ar, vil­ket är själ­va tan­ken. Ing­et ut­rym­me för ny­an­ser, ba­ra så myc­ket be­last­ning som däc­ken kla­rar av. Från max väns­ter­sväng för att und­vi­ka fa­ran till max hö­ger­sväng för att kom­ma till­ba­ka till rätt kör­fält igen, som av­slu­tas med en sta­bi­li­se­ran­de väns­ter­sväng.

Det är to­talt 14 ko­ner i själ­va testet, men det kun­de li­ka gär­na ha hand­lat om ett rå­djur, en ren el­ler i värs­ta fall älg el­ler vild­svin som spring­er upp på vägen. Då gäl­ler det att däc­ken pre­ste­rar. Den sto­ra skill­na­den gente­mot vårt nor­ma­la älg­test är att vi i vin­ter­däck­testet kör bi­len ut­an last och pas­sa­ge­ra­re.

Bäs­ta däc­ket med toppre­sul­tat på 71 km/h he­ter Con­ti­nen­tal Win­ter­con­tact TS 860, ett av de tre mel­la­neu­ro­pe­is­ka däc­ken som vi har med i testet. Att just TS 860 kla­rar sig bäst är långt ifrån upp­se­en­de­väc­kan­de då det har de egen­ska­per som krävs för ett bra re­sul­tat. Ett hår­da­re möns­tergum­mi av­sett främst för snöslask, vå­ta samt tor­ra vägar med en till­hö­ran­de till­räck­ligt fast däckstom­me – upp­trä­dan­det är in­te långt ifrån som­mar­däckslikt.

Gi­ti-däc­ket kla­rar sig bra och pre­ste­rar 70 km/h. Vad som är sy­no­nymt för al­la de tre mel­la­neu­ro­pe­is­ka däc­ken är att de tar sig ge­nom testet med ett tryggt be­te­en­de helt ut­an sladd­ten­den­ser. Sam­ti­digt märks det att de bäs­ta dubb­däc­ken i älg­testet är just de som kla­rar vin­ter­tes­ter­na då­ligt.

Här är det tyd­ligt att kom­pro­mis­sen bli­vit sned, de där däc­ken bor­de va­ra be­tyd­ligt bätt­re på is och snö än vad de är. Vem kö­per dubb­däck främst för torr­pre­stan­da?

Bland de nor­dis­ka dubb­fria är det främst Bridgesto­ne, Goody­e­ar och No­ki­an vi tän­ker näm­na då de upp­vi­sar ett sladd­be­nä­get be­te­en­de när grep­pet går för­lo­rat – vil­ket all­tid är då­ligt. Con­ti­nen­tal Gi­ti Nex­en Goodri­de GT Ra­di­al Con­ti­nen­tal Con­ti­nen­tal Goody­e­ar Goody­e­ar Ling­long Miche­lin No­ki­an Pi­rel­li Vre­des­te­in Bridgesto­ne Pi­rel­li No­ki­an Han­kook

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.