6. Rull­mot­stånd

Bil - - KONSUMENT - Däck

När det­ta skrivs har vi ett bräns­le­pris för 95-ok­ta­nig ben­sin i Sve­ri­ge på 16,56 kro­nor li­tern och die­seln kos­tar 16,36. Att bräns­le­pri­set skul­le bli ett slag­trä i den po­li­tis­ka de­bat­ten un­der upp­tak­ten till va­let var ing­en svår nöt att knäc­ka, men hur kan du själv be­grän­sa di­na driv­me­dels­kost­na­der?

Ett sätt är att väl­ja däck som rul­lar lät­ta­re och så länge som sä­ker­hets­pre­stan­da in­te för­sa­kas så är det ett smart sätt att däm­pa för­bruk­ning­en på.

Hi­sto­riskt sett har No­ki­an all­tid pre­ste­rat väl­digt bra i vå­ra tes­ter av rull­mot­stånd och bräns­le­för­bruk­ning, nå­got som nya nor­dis­ka dubb­fria Hak­ka­pe­li­it­ta R3 upp­re­par. Det rul­lar lät­tast av vå­ra tes­ta­de däck och skill­na­den gente­mot de tyngst rul­lan­de, dub­ba­de och nor­dis­ka dubb­fria från Pi­rel­li, är runt 3,5 cen­ti­li­ter per mil el­ler drygt sex pro­cent.

Be­räk­nat på den lå­ga för­bruk­ning­en vi har i testet (0,55540,5899 l/mil) så mot­sva­rar skill­na­den en ökad driv­me­delsåt­gång på 103,5 li­ter sett över en livs­längd på 3 000 mil.

Ex­akt var­för Pi­rel­li-däc­ken be­hö­ver sex pro­cent mer bräns­le för att hål­la sig rul­lan­de i sam­ma has­tig­het i testet är svårt att sva­ra på. Visst be­ror det på hur till­ver­ka­ren har pri­o­ri­te­rat och kom­pro­mis­sat un­der ut­veck­lings­ar­be­tet, men att fak­tiskt kun­na pe­ka ut ex­akt vad det be­ror på – det kla­rar vi in­te.

Vad vi där­e­mot vet är att de tung­rul­lan­de däc­ken in­ne­bär en onö­dig mil­jö­be­last­ning samt en ex­tra an­sträng­ning på din for­dons­eko­no­mi. Med da­gens ben­sin­pris in­ne­bär re­sul­ta­tet i testet en mer­kost­nad på 1 714 kro­nor för Pi­rel­li-däc­ken jäm­fört med No­ki­an sett över en för­mo­dad livs­längd på 3 000 mil. Peng­ar som in­te ger dig någon­ting till­ba­ka och ett rull­mot­stånd som bor­de kun­na va­ra läg­re.

Un­der ti­di­ga­re år har vi va­rit hän­vi­sa­de till att gö­ra som däck­bran­schen, mä­ta rull­mot­stånd i en ma­skin in­om­hus i +20 gra­der. För att sli­ta­get in­te skul­le bli för stort på ma­ski­nen drogs dub­bar­na ur test­däc­ken, men det­ta ar­bets­sätt var in­te unikt för oss.

För snart sex år se­dan bör­ja­de tek­nis­ka dör­rar att öpp­nas vil­ket gav oss möj­lig­he­ten att tes­ta rull­mot­stån­det där det räk­nas – No­ki­an Con­ti­nen­tal Bridgesto­ne GT Ra­di­al Goody­e­ar No­ki­an Goodri­de Gi­ti Con­ti­nen­tal Han­kook Ling­long Con­ti­nen­tal Vre­des­te­in Goody­e­ar Miche­lin Nex­en Pi­rel­li Pi­rel­li

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.