P

Bil - - TEST -

aral­lel­ler till rap­pa go­karts dy­ker upp titt som tätt i bil­pre­sen­ta­tio­ner – som i fal­let Volks­wa­gen Up GTI. Där­för står vi här på Jär­fäl­la Hyrkart. In­tres­set för mo­del­len Up, som lan­se­ra­des 2011, har ta­git fart då den nu an­slu­ter till den hur­ti­ga Gti-fa­mil­jen som föd­des med mo­del­len Golf GTI 1976. Volks­wa­gen är tyd­li­ga med att dra kopp­ling­ar mel­lan Up GTI och förs­ta Golf GTI. Här finns at­tri­but som en röd list i gril­len, far­trän­der på ka- ros­sens ne­der­kant och in­vän­digt hit­tar vi den klas­sis­ka ru­ti­ga kläd­seln känd från fö­re­gång­a­ren.

Små bi­lar i stor klass

På and­ra star­tru­ta har vi Kia Pi­can­to 1,0 T-GDI GT Li­ne. Mo­dell­nam­net har hängt med se­dan 2004 men med ge­ne­ra­tion tre, som kom för­ra året, finns nu bi­len i ett ”Gti-ut­fö­ran­de” på 100 häst­kraf­ter ploc­ka­de ur en tre­pip, pre­cis som hos Up GTI. En bil som får stå på eg­na ben, nå­gon hi­sto­risk spor­tig kopp­ling finns in­te men nog är den vi­su­ellt sett minst li­ka hung­rig som kon­kur­ren­ten från Wolfs­burg.

Vi tar oss an ba­nan och kan kon­sta­te­ra att bi­lar­na kom­mer runt sling­an men på si­na stäl­len blir det trångt. Det rör sig om små­bi­lar, men klas­sen har växt be­tänk­ligt. Seg­men­tet är jäm­för­bart med går­da­gens golf­klas­sa­re. Up är ex­em­pel­vis nå­gon cen­ti­me­ter bre­da­re än förs­ta ge­ne­ra­tio­nen Golf och ba­ra el­va cen­ti­me­ter kor­ta­re. Det har fått Gti-pu­ris­ter att jub­la. Re­dan Golf GTI ge­ne­ra­tion två från 1983 fick ut­så kri­tik som tung och in­te alls li­ka alert som ur-gti:n. Sam­ma snack har följt var­je ge­ne­ra­tion av Golf GTI.

115 häst­kraf­ter och en tjäns­te­vikt på 1 070 kg gäl­ler för Up GTI jäm­fört med 110 häst­kraf­ter på 810 kg för förs­ta Golf GTI. Volks­wa­gen har där­med lyc­kats bac­ka ban­det, i al­la fall sif­fer­mäs­sigt. Up GTI har en mo­dern tre-cy­lind­rig mo­tor med tur­bo och na­tur­ligt­vis en hel del kom­fort­de­tal­jer man in­te fann hos förs­ta Gol­fen, el­ler en gokart hel­ler för den de­len.

Clark-mönst­ret är klas­siskt i Gti-sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.