KOMBI MED KOM­FORT BEGTEST

Bil - - BEGAGNAT - TEXT: SE­BASTI­AN FRÖBERG FO­TO: PA­TRIK LIND­GREN

Nya Audi A4, kal­lar jag den. Säl­lan har en be­gag­nad bil känts så ny, men tre år har pas­se­rat och då blir det till att sy­na den un­der lupp. Hål­ler A4 Avant fort­fa­ran­de måt­tet?

2015 ha­de Audi pre­miär för det se­nas­te till­skot­tet i A4-fa­mil­jen med kod­namn B9. Bi­len vi­sa­des för all­män­he­ten un­der Frank­furts Mo­tor Show sam­ma år. För förs­ta gång­en kom bå­da ka­rossty­per­na till Sve­ri­ge sam­ti­digt.

Audi A4 Avant i se­nas­te ge­ne­ra­tion är en bå­de läng­re och bre­da­re bil än fö­re­gång­a­ren, men den väger trots det 120 kg mind­re. Det­ta kan till­skri­vas den då nya Mlb-platt­for­men och nya, lät­ta­re kom­po­nen­ter i styr­ning och hju­lupp­häng­ning. De­sign­mäs­sigt gick Audi för­sik­tigt fram och jäm­fört med fö­re­gång­a­ren, B8 är skill­na­der­na in­te mo­nu­men­ta­la.

Mer vec­kad

B9 är slank och ger ett lätt­smält in­tryck. I fron­ten fick den en så kal­lad Sing­le­frame-grill och mo­tor­hu­ven be­lö­na­des med fler veck än ti­di­ga­re. De knap­pa tre år som pas­se­rat märks in­te, A4 har fort­fa­ran­de en myc­ket mo­dern fram­to­ning.

Kliv in i ku­pén och vi­san är den­sam­ma. Det är väl­digt svårt att hit­ta någ­ra ål­ders­tec­ken. När den kom var det en av de mest lät­t­o­ri­en­te­ra­de och triv­sam­ma för­armil­jö­er i klas­sen, och tre år se­na­re är be­ty­get det­sam­ma. In­fo­tain­ment­sy­ste­met MMI fun­ge­rar ut­an an­märk­ning och den 8,3 tum sto­ra skär­men har god skär­pa och lätt­be­grip­lig gra­fik. Trots av­sak­na­den av pek­skärm, som de se­nas­te Au­di­mo­del­ler­na har och även med störs­ta san­no­lik­het näs­ta ge­ne­ra­tion A4 kom­mer att ha, känns hel­he­ten fullt ak­tu­ell. Sto­lar­na har god jus­ter­mån och test­la­get är enigt om att oav­sett kropps­längd är det i A4 en­kelt att hit­ta en bra kör­ställ­ning. Ljud­ni­vån i ku­pén är i seg­men­tet svår­ö­ver­träf­fat låg, även för den­na mer rym­li­ga Avant-ka­ross.

Den elektro­nis­ka ser­vo­styr­ning­en är väl av­vägd, var­ken för lätt el­ler för tung, för snabb el­ler för lång­sam. Upp­le­vel­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.