Pil­snabb

Bil - - MOTORCYKEL - TEXT: JO­HAN AHL­BERG FO­TO: HUSQVAR­NA

Vit­pi­len 701 är höjd­punk­ten för Husqvar­nas åter­in­trä­de in­om lands­väg­seg­men­tet. Ef­ter fle­ra års vän­tan har den nu nått pro­duk­tions­sta­di­et. Jo­han Ahl­berg har prov­kört den he­ta na­ken­mo­del­len.

Kloc­kan har just pas­se­rat 08.30. Det är dags att star­ta mo­torn. Jag blir åter­i­gen för­vå­nad. Med tan­ke på den väl till­tag­na mo­tor­styr­kan hos den­na ”stån­ka” ha­de för­vän­tat mig be­tyd­ligt rå­a­re mo­torgång. Men istäl­let är den snäll och mjuk. I al­la fall på tom­gång.

Som på en gi­ven sig­nal drar den spans­ke förå­ka­ren iväg och jag häng­er på tätt bakom. Vi fär­das norrut ge­nom Bar­ce­lo­nas morgon­tra­fik. Så här dags har den värs­ta mor­gon­rus­ning­en lagt sig, men det blir en än­då en del plöts­li­ga ma­növ­rar, snab­ba stopp och kvic­ka ac­ce­le­ra­tio­ner. Ef­ter en sväng för­bi hamn­om­rå­det Parc Fo­rum, fort­sät­ter fär­den vi­da­re norrut. Ef­ter en stunds mo­tor­vägskör­ning vi­ker vi av, in på en mind­re väg, ge­nom Vi­la­sar de Dalt, och vi­da­re in på en här­ligt ring­lan­de väg i när­he­ten av Cabrils. Trak­ter­na här, strax norr om cen­tra­la Bar­ce­lo­na, er­bju­der re­jält ku­pe­rat land­skap, med mäng­der av här­ligt ring­lan­de vägar upp och ner för ber­gen, som skap­ta för un­der­bart ak­tiv mo­tor­cy­kel­kör­ning.

Per­fekt kör­ställ­ning

Vid det här la­get har jag re­dan in­sett att Vit­pi­len är en myc­ket ro­lig, trev­lig och fram­för allt lätt­körd mo­tor­cy­kel som sväng­er le­kan­de lätt. Sa­deln är bred, platt och täm­li­gen hård. Sa­del­höj­den är 830 mil­li­me­ter, och jag når en­kelt ner med bå­da föt­ter­na i bac­ken. Väl up­pe i fart är kör­ställ­ning­en per­fekt. I al­la fall för mig, som är 183 cen­ti­me­ter lång. En del av mi­na kor­ta­re kol­le­gor får snällt nöja sig med

Kör­ställ­ning­en är bra trots, el­ler tack va­re, den hår­da sa­deln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.