AUTONOM BIL KAN BLI LAGLÖS

Bil - - FRAMVAGNEN -

En kom­mis­sion i Stor­bri­tan­ni­en, med re­pre­sen­tan­ter från Eng­land, Skott­land och Wa­les, ut­re­der nu ett ram­verk för hur fram­ti­da fö­rar­lö­sa for­don ska fram­fö­ras i tra­fi­ken i lan­det. Bland an­nat dis­ku­te­ras huruvi­da man ska pro­gram­me­ra des­sa att kun­na be­gå lag­brott – av sä­ker­hets­skäl. Det skul­le kun­na hand­la om att lå­ta for­do­nen kö­ra upp på trot­to­a­rer, över­skri­da has­tig­hets­be­gräns­ning­ar, kö­ra över hel­drag­na lin­jer el­ler krys­sa bland gång­tra­fi­kan­ter för att und­vi­ka olyc­kor. Sam­ti­digt ska reg­ler dras upp om vem som är skyl­dig till att det fö­rar­lö­sa for­do­net bry­ter mot tra­fik­reg­ler samt att ga­ran­te­ra att even­tu­el­la pas­sa­ge­ra­re in­te ska straf­fas för even­tu­el­la la­gö­ver­trä­del­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.